Kalendárium novojičínského muzejnictví

Hlavní stránka Kalendárium muzea novojičínska

1849 29.3. Wilhelm Kattauer, nadlesní ve Fulneku, daroval nejstarší doloženou sbírku - mineralogickou a ornitologickou hlavní škole (od roku 1854 nižší reálce a od roku 1874 Zemské reálce) v Novém Jičíně.

1852 Doložen první známý muzejní správce - kustod muzea MUDr. J. Zimmer.

1857  Připravovanému Kattauerovu muzeu daroval sbírku motýlů přírodovědec Josef Tálský a sbírku mušlí (patrně zkamenělin) farář Josef Prorok.

1861 14.2. Pravděpodobný vznik školního Kattauerova muzea v budově reálky v Novém Jičíně, při příležitosti jeho pojmenování po zakladateli W. Kattauerovi.

1865  Zpřístupnění Kattauerova muzea veřejnosti v části 1. a 2.poschodí novojičínské radnice (dnešní Městský úřad na Masarykově náměstí).

1875  Zrušení Kattauerova muzea.

1881 14.8.  pokus o založení prvního českého muzea či památníku na Novojičínsku při slavnostním předání rodného domku Františka Palackého v Hodslavicích spolku Svatobor.

1882  Městský farář Josef Prorok daroval městu Novému Jičínu své sbírky mineralogie a štramberských zkamenělin.

1884  Bývalý muzejní kustod Národního mexického muzea Dominik Bilimek (v letech 1864 - 1867) odkázal Novému Jičínu své sbírky mexické a středomořské přírodovědy a etnografie.

1887 21.9.  založení Městského muzea v Novém Jičíně usnesením městské rady v čele se starostou JUDr. Hugo Fuxem.

1888  Středoškolský profesor reálky F. Hirth prvním kustodem Městského muzea.

1889 28.12.  otevření první expozice Městského muzea v Novém Jičíně v budově Zemské reálky (dnešní SZŠ na Tyršově ulici) 

1893  Konaly se přes nepřízeň vládnoucích rakouských úřadů české národopisné výstavy v Loučce u Nového Jičína a ve Frenštátě p.R. (zde pokus o založení českého muzea).

1895  Město Nový Jičín odkoupilo pro muzeum ornitologickou sbírku Josefa Tálského o 519 exemplářích, včetně 20 kusů označených dr. A. Brehmem.

1896  Dar africké flóry, fauny a etnografických předmětů od cestovatele dr. Emila Holuba.

1898 - 1899  Dar archeologických nálezů ze Šipky a Předmostí od prof. novojičínské reálky Karla Jaroslava Mašky (objevitele šipecké čelisti neandrtálského člověka v jeskyni Šipce u Štramberka v roce 1880.

1899  Vznik českého muzea ve Štramberku.

1900  Otevření expozice Kravařské jizby v muzeu v Novém Jičíně z etnografických darů Emila Hausottera.

1900  Vznik německého muzea v Kuníně u Nového Jičína.

1905 29. 12. opětovné založení Muzejního spolku (po neúspěchu v roce 1885).

1911 25.5. otevření velké etnografické expozice Kravařska (především německého) v druhé budově Zemské reálky v rámci Muzejního dne a 5. zasedání zástupců německých vlastivědných muzeí na Moravě 23. - 25. 5. 1911.

1911  Založení německého muzea ve Fulneku.

1911 - 1915  Vydávání muzejního časopisu "Jahrbuch des Museum - Vereines für Neutitschein und das deutsche Kuhländchen".

1912  Vznik českého muzea v Příboře.

1924  Vznik německého muzea v Bílovci.

1927 30. 7.  Otevření přebudované expozice Kravařského muzea v rámci svátku domova - Heimatfest 31. 7. - 15. 8. 1927 - jako tzv. župní muzeum mělo v nacionalistickém duchu podávat obraz života německé menšiny na Kravařsku.

1932  V Novém Jičíně začal vycházet český vlastivědný časopis Kravařsko, redigovaný přírodovědcem a profesorem českého gymnázia (od roku 1921) Františkem Gregorem.

1935  Pokus o založení českého muzea v Novém Jičíně.

1936  Založení muzea v Butovicích u Studénky.

1937 5. 12.  Otevření Vlastivědného archivu Kravařska (spravovaného muzeem) a Městského archivu (v dnešní budově Státního okresního archivu na Slovanské ulici v Novém Jičíně).

1938  Návrh městského architekta ing. F. Schmida na přestěhování Městského muzea do Žerotínského zámku v Novém Jičíně.

1939  Založení muzea v Odrách.

1939 - 1940  Přestěhování Městského muzea v Novém Jičíně do Žerotínského zámku, vykoupeného městem, a obnovení expozice Kravařska (nedokončeno).

1944 25. 2.  Rozpuštění německého Muzejního spolku a převzetí muzea městem Novým Jičínem.

1945  Při požáru zámku v Mikulově shořela Němci odvlečená šipecká čelist z Maškova nálezu z roku 1880.

1947  Založení Lašského muzea v Kopřivnici, dnešního Automobilového muzea při a.s. Tatra Kopřivnice.

1948  Otevření Památníku Františka Palackého v Hodslavicích.

1948  Založení muzea ve Spálově.

1949  Otevření Kloboučnického muzea v Žerotínském zámku v Novém Jičíně při oslavách 150 let kloboučnické výroby ve městě.

1951  Vznik muzea ve Frenštátě p.R. (po shromáždění sbírek z národopisné výstavy již z roku 1893).

1953  Otevření Muzea Kravařska v Novém Jičíně v Žerotínském zámku.

1953  Vznik muzea v Klimkovicích.

1954  Otevření Památníku Jana Amose Komenského ve Fulneku.

1954  Vznik Okresního muzea Novojičínska z bývalého Muzea Kravařska.

1956  Vznik Vagonářského muzea n. p. Vagónka ve Studénce.

1959  Sloučení Kloboučnického muzea s Okresním muzeem Novojičínska.

1963  30. 6. Vznik Vlastivědného ústavu Nový Jičín sdružujícího všechna muzea nového okresu Nový Jičín kromě podnikových muzeí n.p. Tatra a n.p. Vagónka.

1965  Otevření Památníku Johanna Gregora Mendla v Hynčicích u Oder.

1967  Založení muzejního časopisu Vlastivědný sborník okresu Nový Jičín.

1967  Zřízení stavebně restaurátorské skupiny pro opravu památek při muzeu v Novém Jičíně.

1969 26. 6.  Vlastivědný ústav Nový Jičín spolupořadatel sympózia o městských památkových rezervacích při příležitosti vyhlášení MPR Nový Jičín.

1969  Otevření pamětní síně Sigmunda Freuda v muzeu v Příboře.

1969  Vznik dílny umělecké grafiky při muzeu v Novém Jičíně (existovala do roku 1984).

1970  Reinstalace Památníku Jana Amose Komenského ve Fulneku.

1971  Otevření expozice dějin města Bílovce.

1975  Otevření expozice revolučních bojů dělnické třídy a KSČ v muzeu v Novém Jičíně (zrušena v roce 1990).

1976  Otevření nové expozice dějin města v muzeu v Příboře.

1979 1. 1.  Vznik Okresního vlastivědného muzea v Novém Jičíně na místě Vlastivědného ústavu.

1981  Zahájení komplexního přírodovědného a společensko-vědního výzkumu Frenštátské kotliny v souvislosti s výstavbou dolů.

1981  Restaurační práce na hradě Štramberk.

1983  Otevření vstupní expozice na hradě Štramberk.

1983  Znovuotevření muzea v Klimkovicích.

1984  Zřízení stanice pro záchranu dravců a sov v Bartošovicích.

1985  Otevření Památníku národního umělce Adolfa Zábranského v Žerotínském zámku v Novém Jičíně.

1985  Otevření nových expozic muzea ve Štramberku. 

1987 18. 9.  oslavy 100 let muzea v Novém Jičíně a otevření výstavy Historie a současnost vlastivědné a muzejní práce na Novojičínsku.

1989  Vlastivědný klub při muzeu v Příboře pořadatel československo-rakouského odborného setkání Sigmund Freud a Příbor a vzpomínkových akcí k 50.výročí umrtí Sigmunda Freuda. 

1990  Zrušení expozice revolučních bojů dělnické třídy a KSČ v muzeu v Novém Jičíně a expozice partyzánského odboje v muzeu ve Štramberku. 

1990  Reinstalace nové expozice archeologie, historie a etnografie v muzeu v Bílovci.

1990  OVM Nový Jičín pořadatel vzpomínkové slavnosti k 200. výročí úmrtí Gideona Laudona a výstavy Generál Laudon.

1990  Založení Společnosti Sigmunda Freuda při muzeu v Příboře 

1990  předání hradu Štramberk Klubu českých turistů MO Štramberk (nyní v majetku města Štramberka) 

1991  Reinstalace muzea ve Štramberku a doplnění o expozici Adolf Hrstka a Štramberk 

1991  Reinstalace a znovuotevření expozice Historie Nového Jičína, Od počátku města k základům průmyslové společnosti v muzeu v Novém Jičíně 

1992  OVM Nový Jičín spolupořadatel vzpomínkové slavnosti a výstavy 300. výročí narození Kristiána Davida v Ženklavě u Štramberka 

1992 21. 3.  památková obnova a znovuotevření expozice v Památníku Jana Amose Komenského ve Fulneku 

1992  Setkání Společnosti Sigmunda Freuda a Sigmund Freud-Gesellschaft v Památníku S. Freuda ve Vídni 

1992  Znovuzaložení Muzejní a vlastivědné společnosti ve Frenštátě pod Radhoštěm a obnovení vlastivědného časopisu Hlasy muzea a archivu ve Frenštátě p.R. 

1993  OVM Nový Jičín spolupořadatel oslav 680 let města Nového Jičína 

1994 1. - 3. 6.  OVM Nový Jičín spolupořadatel sympózia Piaristé v Příboře a pořadatel výstavy 300 let piaristického gymnázia v Příboře 

1995  Převzetí, restaurace, odborné zpracování a zpřístupnění obrazové, mobiliářové a knihovní sbírky bývalého zámku Kunín na výstavě Zámek Kunín - perla moravské barokní architektury 

1996  OVM Nový Jičín spolupořadatel vzpomínkové slavnosti a výstavy 300. let narození Davida Nitschmanna v Suchdole nad Odrou 

1996 21. 6.  OVM Nový Jičín spolupořadatel odborné konference Dílo Františka Palackého a pořadatel nové expozice k dějinám obce v rodném domku Františka Palackého v Hodslavicích 

1997 14. 6.  oslavy 110 let muzea v Novém Jičíně a otevření stejnojmenné výstavy 

1998  Oslavy 200. výročí narození Františka Palackého v Hodslavicích a Novém Jičíně 

1999  Reinstalace pamětní síně Sigmunda Freuda v muzeu v Příboře 

2000 7. 12.  OVM Nový Jičín otevírá na zámku v Novém Jičíně stálou expozici klobouků s názvem Nechte na hlavě 

2001  OVM Nový Jičín spolupořadatel odborného sympozia Poddanská a královská města od své geneze k protoindustrializaci a industrializaci v Příboře. 

2001 30. 6.  OVM Nový Jičín slavnostně otevírá pro veřejnost nově rekonstruovaný Trámový sál zámku v Novém Jičíně a společně s ním představuje obrazovou galerii zámku Spálov 

2002  OVM Nový Jičín ve spolupráci s oddělením zámeckých knihoven Národního muzea převáží do Nového Jičína knihovnu generála Laudona (fond Zámecká knihovna Bystřice pod Hostýnem) 

2002 25. 6.  OVM Nový Jičín otevírá novou stálou expozici na zámku v Novém Jičíně s názvem Zámecký interiér období biedermeieru 

2002  OVM Nový Jičín ve spolupráci s Obcí Kunín slavnostně otevírá zámek v Kuníně pro veřejnost 

2003 1. 1.  Okresní vlastivědné muzeum Nový Jičín přechází pod nového zřizovatele - Krajský úřad Moravskoslezského kraje 

2003 1. 1.  S platností od 1. 4. 2003 se mění stávající název na Muzeum Novojičínska

2004 1. 1.  Ve dnech 2. 9. 2004 - 31. 1. 2005 se uskutečnila v prostorách Žerotínského zámku v Novém Jičíně výstava Cesta minulostí - Novojický zámek v dobových vyobrazeních. 

2004 1. 1.  S platností od 30. 9. 2004 se mění stávající název na Muzeum Novojičínska, příspěvková organizace 

2006 1. 1.  Ve dnech 8. 9. 2006 - 4. 2. 2007 se uskutečnila v prostorách Žerotínského zámku v Novém Jičíně výstava Cesta minulostí II - 40 let městské památkové rezervace Nový Jičín. 

2006 13. 7.  Slavnostní otevření kostela sv. Josefa při kapucínském klášteře ve Fulneku jako další pobočky Muzea Novojičínska, která je přístupná veřejnosti. 

2007 16. 6.  Slavnostní otevření Muzea ve Frenštátě pod Radhoštěm po generální rekonstrukci objektu a tvorbě nových stálých expozic. 

2008  Slavnostní otevření expozice Ve znaku zavinuté střely I. v Žerotínském zámku v Novém Jičíně. 

2008 25. 9.  Zahájení projektu putovní výstavy Kamenné svědectví minulosti - Heraldické památky Novojičínska. 

2010 18. 5.  Slavnostní otevření expozice Ve znaku zavinuté střely II. v Žerotínském zámku v Novém Jičíně. 

2012 18. 5 Národní zahájení VIII. ročníku Festivalu muzejních nocí 2012 při příležitosti Mezinárodního dne muzeí společně s otevřením výstavy Karel I. – poslední český král v Žerotínském zámku v Novém Jičíně. 

2013 30. 4.Ve dnech 30.4. - 25.8.2013 se konala výstava Městské opevnění a boje o Nový Jičín

2013 5. 9. Slavnostní zahájení Městských slavností 2013 a vernisáž výstavy městských listin a privilegií 700 LET MĚSTA NOVÉHO JIČÍNA v Žerotínském zámku v Novém Jičíně.  

2014 13. 10. Slavnostní otevření nově rekonstruovaného Muzea v Bílovci.


Muzejní zajímavosti!

Městské opevnění a boje o NJGalerie osobností města Nového JičínaMehofferLev oděný v purpuruMuž tisíce trikůHrad a panství Starý Jičín
Tramping na PříborskuZa svoboduVlastivědný sborník Novojičínska700 let města Nového Jičína

Jak k nám?

RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2021

© 2013-2020, Muzeum Novojičínska (v2)