Podsbírka botanická

Hlavní stránka Muzejní sbírky Podsbírka botanická

Podsbírka botanická

Vlastník:
Moravskoslezský kraj
Správce:
Muzeum Novojičínska, p.o., ulice 28. října 12, 741 01 Nový Jičín
Počet ev. čísel:
26 064
Archiválie:
Ne
Kult. památky:
Ne
Sbírka Muzea Novojičínska
Území:
Herbářové doklady botanické sbírky dokumentují flóru širšího území Sm regionu, převážně Novojičínska a přilehlých oblastí (Opavská pahorkatina, Ostravská pánev, Jesenické podhůří, Moravská brána, Podbeskydská pahorkatina, Moravskoslezské a Slezské Beskydy, Javorníky a Hostýnské vrchy), ojediněle i příležitostné sběry jsou z jiných území České republiky. Pouze malá část nejstarších dokladů z přelomu 19. a 20. století se týká rakouských Alp.
Období:
Část nejstarších dokladů botanické sbírky pochází z přelomu 19. a 20. století. Z konce 30. let minulého století je květena Novojičínska dokumentována sběry R. Leidolfa. Z období před 2. světovou válkou a následně do 60. let 20. století jsou sběry doloženy floristou V. Kajdošem. Od 60. let je zájmové území dokumentováno odborným pracovníkem muzea.

Předměty:
Botanická sbírka Muzea Novojičínska, udávána mezinárodní zkratkou NJM, zahrnuje herbářové položky nižších rostlin (Bryophyta - mechy, játrovky a Lichenes - lišejníky) a převažujících vyšších (cévnatých) rostlin (Phanerophyta). Doložené sběry jsou každoročně vedeny v evidenci 1. stupně a následně odborně zpracovány v evidenci 2. stupně (katalogizace), kterou tvoří inventární čísla souvislé řady. Herbářové položky jednotlivých taxonů jsou uloženy podle publikace Klíč k určování mechorostů ČSR (Duda et Pilous 1960) a Klíč k úplné květeně ČSR (Dostál 1958).

Popisky k fotografiím

 1. Oměj tuhý moravský (Aconitum firmum subsp. moravicum), vlastní sběr M. Sedláčková, Beskydské podhůří, Čeladná, prameniště Kněhyňského potoka, 1000 m n. m., 16. 8. 2001, západokarpatský endemit
 2. Dvouštítek hladkoplodý proměnlivý (Biscutella laevigata subsp. varia), delimitace z muzea v Příboře v r. 1964, R. Leidolf, Moravská brána, Štramberk, 6. 1937, vzácný druh na sv. Moravě
 3. Zeměžluč spanilá (Centaurium pulchellum), delimitace z muzea ve Frenštátě p. R. v r. 1964, V. Kajdoš, Beskydské podhůří, Frenštát p. R., cesta k Tiché, r. 1948, ohrožený a mizející druh
 4. Tolice nejmenší (Medicago minima), vlastní sběr M. Sedláčková, Moravská brána, Štramberk, Zámecký vrch, 430 m n. m., 13. 5. 2008, ohrožený druh s výskytem na dvou lokalitách ve Štramberku
 5. Česnek hadí (Allium victorialis), zakoupeno od P. Kociána v r. 2011, Ostravská pánev, Havířov–Prostřední Suchá, list. les mezi rybníkem a zahrad. osadou, 250 m n. m., 15. 5. 2008, silně ohrožený druh
 6. Devaterník skalní (Helianthemum rupifragum), delimitace z muzea v Příboře v r. 1964, R. Leidolf, Moravská brána, Štramberk, Kotouč, 6. 1937, vyhynulý druh s jediným výskytem v ČR
 7. Kakost lesklý (Geranium lucidum), delimitace z muzea v Příboře v r. 1964, R. Leidolf, Moravská brána, Štramberk, Kotouč, 5. 1938, vyhynulý druh s jediným výskytem na Moravě
 8. Tořič včelonosný (Ophrys apifera), vlastní sběr M. Sedláčková, Moravská brána, Štramberk, Skalky, jihozápadní svahy, 400 m n. m., 24. 6. 2005, kriticky ohrožený druh orchideje
 9. Hlaváč lesklý vápnomilný (Scabiosa lucida subsp. calcicola), vlastní sběr M. Sedláčková, Moravská brána, Štramberk, vrchol Jurova kamene, 480 m n. m., 12. 7. 1996, kriticky ohrožený druh
 10. Vochlice hřebenitá (Scandix pecten-veneris), starý původní fond bývalého muzea Novojicka, H. Laus, Dražovice u Vyškova, 6. 1928, kriticky ohrožený druh
 11. Řebříček sličný (Achillea nobilis), vlastní sběr M. Sedláčková, Moravská brána, Štramberk, PP Kamenárka, 8. 8. 2008, štramberské lokality jsou jedinými místy přirozeného výskytu na sv. Moravě
 12. Vousatka prstnatá (Bothriochloa ischaemum), vlastní sběr M. Sedláčková, Moravská brána, Štramberk, Zámecký vrch, jz. svahy, 400 m n. m., 26. 9. 1995, vzácný druh s ojedinělým výskytem na Štramberku
 13. Okrotice červená (Cephalanthera rubra), starý původní fond bývalého muzea Novojicka, neznámý sběratel, Dolnomoravský úval, Uherské Hradiště u Buchlovic, 6. 1899, silně ohrožený druh
 14. Kruštík bahenní (Epipactis palustris), dar z pozůstalosti M. Jaškovského z r. 2012, Beskydské podhůří, Trojanovice, na Dolině, prostor bývalé střelnice, 515 m n. m., 3. 7. 1994, silně ohrožený druh
 15. Hlavinka horská (Traunsteinera globosa), starý původní fond bývalého muzea Novojicka, neznámý sběratel, Moravskoslezské Beskydy, Radhošť, 7. 6. 1897, silně ohrožený a mizející druh
 16. Vstavač bledý (Orchis pallens), vlastní sběr M. Sedláčková, Moravská brána, Hodslavice, pahorek Homole (434 m), dubohabřina, 350 m n. m., 14. 4. 1999, silně ohrožený druh
 17. Žluťucha lesklá (Thalictrum lucidum), vlastní sběr M. Sedláčková, Moravská brána, Odry, západní břeh Emauzského rybníka, fragment bezkolencové louky, 270 m n. m., 11. 7. 2007, ohrožený druh
 18. Pryskyřník rolní (Ranunculus arvensis), vlastní sběr P. Mičková, Moravská brána, Štramberk, východně od PP Kamenárka, rumiště u výměníku plynu, 455 m n. m., 9. 6. 2010, silně ohrožený a mizející druh
 19. Trněnka Schleicherova (Eurhynchium schleicheri), delimitace z muzea v Příboře v r. 1964, R. Leidolf, Moravská brána, Štramberk, Kotouč, 3. 1936
 20. Ploník jalovcový (Polytrichum juniperinum), delimitace z muzea v Příboře v r. 1964, R. Leidolf, Moravská brána, Sedlnice, Skotnický les, 5. 1936
 21. Jetel bledožlutý (Trifolium ochroleucon), vlastní sběr P. Mičková, Moravská brána, Životice u N. J., vrch Jedle (543 m), pastviny j. svahů, 445 m n. m., 1. 7. 2010, ohrožený druh vzácný na sv. Moravě
 22. Vranec jedlový (Huperzia selago subsp. selago), vlastní sběr M. Sedláčková, Moravskoslezské Beskydy, Velké Karlovice, osada Bařiny, jz. vrchu Beskydok, 640 m n. m., 18. 8. 1998, ohrožený druh
 23. Žebřice pyrenejská (Libanotis pyrenaica), delimitace z muzea v Příboře v r. 1964, R. Leidolf, Moravská brána, Štramberk, Kotouč, 6. 1937, vzácnější druh vyžadující pozornost
 24. Strdivka sedmihradská (Melica transsilvanica subsp. transsilvanica), vlastní sběr M. Sedláčková, Jesenické podhůří, Boňkov, břidličnaté lomy v údolí Veličky, 17. 7. 1968
 25. Hrachor hlíznatý (Lathyrus tuberosus), vlastní sběr P. Mičková, Moravská brána, Libhošť, jižně lesa Pekliska, příkop cesty směr Prchalov, 260 m n. m., 3. 8. 2011
 26. Přeslička největší (Equisetum telmateia), dar floristy Z. Kiliána, Moravskoslezské Beskydy, Bystřice nad Olší, levý břeh Olše, 20. 5. 1957, druh vyžadující pozornost s vazbou na karpatskou oblast
 27. Pryšec prutnatý (Euphorbia virgata), vlastní sběr P. Mičková, Vidnavsko-osoblažská pahorkatina, Slezské Rudoltice–osada Víno, pastvina jižně pahorku Pod Hájenkou, 341 m n. m., 8. 6. 2013
 28. Kostřava žlábkatá (Festuca rupicola), vlastní sběr M. Sedláčková, Moravská brána, Kojetín u N. J., PR Svinec, širokolisté suché trávníky na vrcholu, 548 m n. m., 14. 5. 2011
 29. Jetel inkarnát (Trifolium incarnatum subsp. incarnatum), vlastní sběr M. Sedláčková, Beskydské podhůří, Trnávka, levý břeh potoka Trnávka, severně od obce, záhumenkové pole při polní cestě, 26.7.2007
1_-Omej-tuhy-moravsky.JPG

1_-Omej-tuhy-moravsky.JPG

2_-Dvoustitek-hladkoplody-promenlivy.jpg.JPG

2_-Dvoustitek-hladkoplody-promenlivy.jpg.JPG

3_-Zemezluc-spanila.JPG

3_-Zemezluc-spanila.JPG

4_-Tolice-nejmensi.jpg.JPG

4_-Tolice-nejmensi.jpg.JPG

5_-Cesnek-hadi.jpg.JPG

5_-Cesnek-hadi.jpg.JPG

6_-Devaternik-skalni.jpg.JPG

6_-Devaternik-skalni.jpg.JPG

7_-Kakost-leskly.jpg.JPG

7_-Kakost-leskly.jpg.JPG

8_-Toric-vcelonosny.jpg.JPG

8_-Toric-vcelonosny.jpg.JPG

9_-Hlavac-leskly-vapnomilny.jpg

9_-Hlavac-leskly-vapnomilny.jpg

10_-Vochlice-hrebenita.JPG

10_-Vochlice-hrebenita.JPG

11_-Rebricek-slicny.jpg

11_-Rebricek-slicny.jpg

12_-Vousatka-prstnata.jpg

12_-Vousatka-prstnata.jpg

13_-Okrotice-cervena.jpg.JPG

13_-Okrotice-cervena.jpg.JPG

14_-Krustik-bahenni.jpg.JPG

14_-Krustik-bahenni.jpg.JPG

15_-Hlavinka-horska.jpg.JPG

15_-Hlavinka-horska.jpg.JPG

16_-Vstavac-bledy.jpg.JPG

16_-Vstavac-bledy.jpg.JPG

17_-Zlutucha-leskla.jpg.JPG

17_-Zlutucha-leskla.jpg.JPG

18_-Pryskyrnik-rolni.jpg.JPG

18_-Pryskyrnik-rolni.jpg.JPG

19_-Trnenka-Schleicherova.jpg.JPG

19_-Trnenka-Schleicherova.jpg.JPG

20_-Plonik-jalovcovy.jpg.JPG

20_-Plonik-jalovcovy.jpg.JPG

21_-Jetel-bledozluty.jpg.JPG

21_-Jetel-bledozluty.jpg.JPG

22_-Vranec-jedlovy.jpg.JPG

22_-Vranec-jedlovy.jpg.JPG

23_-Zebrice-pyrenejska.jpg.JPG

23_-Zebrice-pyrenejska.jpg.JPG

24_-Strdivka-sedmihradska.jpg.JPG

24_-Strdivka-sedmihradska.jpg.JPG

25_-Hrachor-hliznaty.jpg.JPG

25_-Hrachor-hliznaty.jpg.JPG

26_-Preslicka-nejvetsi.JPG

26_-Preslicka-nejvetsi.JPG

27_-Prysec-prutnaty.jpg.JPG

27_-Prysec-prutnaty.jpg.JPG

28_-Kostrava-zlabkata.jpg.JPG

28_-Kostrava-zlabkata.jpg.JPG

29_Jetel-inkarnat.jpg.JPG

29_Jetel-inkarnat.jpg.JPGMuzejní zajímavosti!

Městské opevnění a boje o NJGalerie osobností města Nového JičínaMehofferLev oděný v purpuruMuž tisíce trikůHrad a panství Starý Jičín
Tramping na PříborskuZa svoboduVlastivědný sborník Novojičínska700 let města Nového Jičína

Jak k nám?

RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2021

© 2013-2020, Muzeum Novojičínska (v2)