Sbírky a fondy

Hlavní stránka Muzeum ve Frenštátě pod Radhoštěm O muzeu Sbírky a fondy

Společenskovědní sbírka Muzea ve Frenštátě pod Radhoštěm

Obsahuje asi 10 tisíc sbírkových předmětů a tvoří ji tři podsbírky:
1. Národopis
2. Historie
3. Výtvarné umění

Národopis
Představuje základ sbírkového fondu muzea a celkově tvoří asi 2/3 veškerých sbírek. Zahrnuje trojrozměrné předměty a záznamy psané, tištěné, zvukové a obrazové. Nejstarší pocházejí ze 17. století, většina z 19. - 20. století. Bohatý národopisný materiál vypovídá o tradiční kultuře hmotné i duchovní z oblasti Frenštátska, která leží na rozhraní národopisných regionů Lašska a Valašska. Jsou v ní obsaženy předměty užitkové, dokládající slavnostní i každodenní život v chudých zemědělsko-řemeslných rodinách (vybavení domácností, stravování, zemědělské nástroje a nářadí, oděv a textil). Nezanedbatelné jsou hmotné doklady mající vztah k výročním obyčejům a jiným prvkům ze života lidu.
Fondy:
Lidový výtvarný projev - dokumentuje významnou lidovou anonymní tvorbu, tzv. výklenkové figurální plastiky a současnou autorskou lidovou řezbu. Cenná je také početná kolekce betlémů dřevěných a malovaných na lepence - Frenštát byl po Třebíči nejvýznamnějším střediskem výroby betlémů na Moravě. Další část tvoří kolekce podmaleb na skle, zastoupena je i současná tvorba A. Fojtíkové, svařovaná plastika F. Rajnocha a lidová malba. Převažují náboženské náměty. Svoji kulturně historickou hodnotou patří tyto soubory k nejcennějším ve sbírce.
Oděv a textil - soubor mužských a ženských krojů a krojových součástí (nejstarší ze sbírky R. Podešvy), doplňků a interiérových textilií. Obsahuje i textilie určené k církevním a rodinným obřadům (úvodnice, plachty).
Nábytek - soubor malovaného lidového nábytku, truhlic, skříní, kolébek a sedacího nábytku, nejstarší datované z 18. stol.
Domácnost - dokumentuje život venkovského lidu. Obsahuje užitné předměty denní a osobní potřeby, kuchyňské nádobí a potřeby k vaření, zastoupena je kolekce užitné keramiky, která pochází převážně z místních dílen. Součástí jsou předměty zvykoslovné a církevní včetně dokladů k lidovému tanci a zpěvu.
Zemědělství a řemesla - soubor nástrojů používaných pro pěstování plodin, chov domácích zvířat a zpracování produktů, včetně nástrojů lidové domácí výroby a drobného řemesla.
Tkalcovství a barvířství - jedinečná sbírka osmi funkčních ručních tkalcovských stavů z 2. pol. 19. století a nástrojů na přípravu příze, která dokládá převážný způsob obživy obyvatel na Frenštátsku od 17. století. S tkalcovstvím úzce souvisí i barvířství a tiskařství ve Frenštátě, které dokladuje obsáhlý soubor modrotiskových forem a vzorníky látek. Dokumentovány jsou textilní manufaktury, vznik tovární výroby a odborné tkalcovské školy ve Frenštátě v roce 1882 (první české školy tohoto druhu na Moravě).

Historie
Dokumentuje historii a současnost města a regionu Frenštátska, jeho společenský a kulturní život. Zahrnuje vývoj městské správy, cechů, spolků a sdružení, obchodu, školství, ochotnického divadla, literatury, hudby, bydlení a odívání. Obsahuje trojrozměrné předměty a záznamy psané, tištěné, zvukové a obrazové. Nejstarší doklady pocházejí ze 17. století, převážná část je z 19. a 20. století.
Fondy:
Spolky a sdružení - dokladuje bohatý spolkový život ve městě, koncem 19. století zde existovalo kolem 20 spolků. Zahrnuje doklady k činnosti např. Národopisného odboru, Občanské besedy, Jednoty divadelních ochotníků, Tělocvičné jednoty Sokol, Orla, Skauta, hasičského sboru a zejména Pohorské jednoty Radhošť (dále jen PRJ), prvního českého turistického spolku založeného ve Frenštátě v roce 1884. Obsahuje i menší sbírku spolkových praporů, řádů, vyznamenání, pamětních medalií a odznaků. Cennou součást tvoří soubor 32 střeleckých terčů doplněný zbraněmi, tzv. terčovnicemi, místního Střeleckého spolku založeného v roce 1835.
Cechy a živnosti - dokumentuje jejich zakládání a rozvoj od 16. století - zejména cech tkalcovský, soukenický, ševcovský, řeznický, pekařský, kovářský aj. Zahrnuje historii řemeslné výroby, železářského hamru, sklárny a valchy u Frenštátu, včetně řady pil a mlýnů. Obsahuje soubor cechovních truhlic, pohárů, odznaků, vývěsních štítů, praporů, korouhví a postavníků.
Vystěhovalectví - špatná sociální situace vedla od 2. pol. 19. století k rozsáhlé emigraci obyvatel Frenštátska zejména do USA (Texas). V Texasu najdeme jména obcí Frenstat, Vsetin, Frydek, Praha a další, které vystěhovalci českého původu založili. Tuto skutečnost dokumentuje sbírka - map, fotografií, písemností, tiskovin a předmětů.
Umělecký průmysl - zahrnuje cenné předměty uměleckořemeslné a průmyslové produkce, nahodilou sbírku cínového nádobí, skla, porcelánu, stolních a závěsných hodin, měšťanského nábytku a oděvu z 2. pol. 19. století. Obsahuje také atraktivní sbírku knoflíků, broží a spínadel P. Josefa Slavíčka naší i zahraniční provenience.
Militária - menší soubor palných a chladných zbraní, vojenské výzbroje, výstroje, řádů a vyznamenání od 19. století.
Písemnosti a tisky - soubor listinného materiálu k jednotlivým sbírkovým fondům, historii města Frenštátu, školství, hudbě, literatuře a divadlu, k osobnostem a událostem v regionu. Obsahuje i tištěný notový archiv místní Tělocvičné jednoty Sokol. Zahrnuje pozůstalosti významných osobností regionu, např. J. Felixe. Cenný je především obsáhlý soubor kramářských tisků, mapy, pamětní knihy a diplomy.
Fotografie - nejstarší pocházejí z konce 19. století. Dokumentují historické a společenské události, osobnosti, proměny města a obcí v regionu, krajinu včetně Radhošťských Beskyd, sbírkové předměty a kulturní památky. Zahrnuje i soubor fotoalb, většinou rodinných fotografií významných měšťanských rodin. Obsahuje autorské soubory místních fotografů F. Hanáka, R. Jandy, J. Lochmana, E. Niessnera a F. Humla. Řada fotografií je doplněna negativy.
Sbírka obrazových a zvukových nosičů - sbírka černobílých a barevných filmů z let 1954 - 1985 získaných ze zrušeného fotokroužku závodu Moravské elektrotechnické závody (MEZ) Frenštát p. R. a soubor videokazet.
Plakáty - dokumentuje historické, společenské události a kulturní život ve městě a okolí.
Pohlednice - zahrnuje veduty Frenštátu a okolních obcí, Moravskoslezské Beskydy a reprodukce výtvarných prací umělců regionu.
Knihovna - soubor regionálií, knižní svazky po r. 1850, religiózní, naučné a školní učebnice.

Výtvarné umění
Obsahuje umělecká díla vztahující se k regionu a osobnostem, dokumentuje výtvarné tradice a současnost na Frenštátsku s přesahem do regionu Valašsko. Velmi dobře a početně jsou zastoupena díla frenštátských rodáků Antonína Strnadla, Břetislava Bartoše, Jana Knebla, Albína Poláška, Karla Vašuta, a dalších, kdy je dokumentován vývoj jejich umělecké tvorby. Obsahuje i významný soubor písemné a kresebné pozůstalosti karikaturisty Miroslava Liďáka - Haďáka. Nejstarší předměty pocházejí ze 16. století, většina z 19. - 20 století.
Fondy: Kresba, Malba, Grafika, Plastika


Muzejní zajímavosti!

Městské opevnění a boje o NJGalerie osobností města Nového JičínaMehofferLev oděný v purpuruMuž tisíce trikůHrad a panství Starý Jičín
Tramping na PříborskuZa svoboduVlastivědný sborník Novojičínska700 let města Nového Jičína

Jak k nám?

RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2021

© 2013-2020, Muzeum Novojičínska (v2)