Fotosoutěž ~ Krajina a příroda Poodří

Soutěž je ukončena.

Během vernisáže budou předány ceny autorům vítězných fotografií soutěže Krajina a příroda Poodří.

Odkaz na FB událost zde.

Fotosoutěž ~ Krajina a příroda Poodří

Krajina a příroda Poodří

1. ORGANIZÁTOR SOUTĚŽE

V rámci výstavy k výročí 30 let CHKO Poodří realizované Muzeem Novojičínska, příspěvkovou organizací, vyhlašuje muzeum fotografickou soutěž „Krajina a příroda Poodří“. Organizátorem soutěže je Muzeum Novojičínska, příspěvková organizace (dále pouze organizátor).

 

2. ÚČEL SOUTĚŽE

Soutěž má za cíl podnítit zájem veřejnosti o ochranu krajiny a zvýšit povědomí návštěvníků CHKO Poodří o unikátnosti živočišných a rostlinných druhů v oblasti krajiny malebných meandrů řeky Odry. Zároveň chce organizátor podpořit a odměnit talentované fotografy přírody. 

 

3. TERMÍN KONÁNÍ SOUTĚŽE A KATEGORIE

Soutěž probíhá od 25. 5. 2021 do 20.9. 2021

Soutěžní kategorie: 

katA/ Děti a mládež do 15 let (včetně)

I. Krajina – záběry z přírody okolí řeky Odry 

II. Fauna v Poodří

III. Flóra v Poodří

katB/ Mládež a dospělí nad 15 let

I. Krajina – záběry z přírody okolí řeky Odry 

II. Fauna v Poodří

III. Flóra v Poodří

U zaslaných fotografií bude hodnocena originalita, načasování záběru, práce se světlem, technické zpracování. Vyřazeny budou fotografie jakýmkoliv způsobem manipulované, fotomontáže. Tolerovány budou běžné korekce expozice, kontrastu, vyvážení bílé nebo doostření.

 

4. ÚČASTNÍCI SOUTĚŽE

Tato soutěž je určena pro všechny fyzické osoby bez omezení věku, které v čase konání soutěže pošlou fotografii na email: soutez.mnj@email.cz

Zaslaná fotografie musí být popsána v názvu souboru jménem a příjmením (bezdiakritiky) a kategorií, které se autor se snímkem účastní. Velikost zaslaného záběru nesmí překročit 1200 px delší strany obrazu ve formátu jpg.

Např. Frantisek_Dvorak_katA_fauna.jpg

Soutěžící se může účastnit v každé kategorii pouze s jednou fotografií, zaslání více fotografií do jedné kategorie je považováno za porušení podmínek a znamená vyloučení autora z dané kategorie. 

Do soutěže budou zařazeni ti soutěžící, kteří splní podmínky soutěže. Organizátor soutěže má právo posoudit splnění těchto podmínek.

V případě, že se prokáže, že se někdo stane výhercem soutěže, například v důsledku nepravdivých informací či jiného porušení pravidel soutěže, nemá nárok na výhru, ze soutěže bude rozhodnutím pořadatele vyloučen. Soutěžící dává svojí účastí v soutěži souhlas s pravidly soutěže stanovenými organizátorem a zavazuje se je respektovat a dodržovat. V případě, že bude soutěžící postupovat v rozporu s těmito pravidly (např. nebude autorem fotografií, které přihlásí do soutěže), vyhrazuje si organizátor právo vyřadit soutěžícího ze soutěže bez jakékoliv finanční nebo materiální náhrady.

Soutěžící účastí v soutěži uděluje, v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů, souhlas se zpracováním osobních údajů v rozsahu minimálně: jméno, příjmení, emailová adresa, poštovní adresa, telefonní číslo, které poskytne organizátorovi soutěže. Zároveň se tento souhlas uděluje k účelu vyhodnocení.

Účast v soutěži je bezplatná a bez jakýchkoliv dalších finančních nároků a požadavků.

V případě, že na základě rozhodnutí odborné poroty vznikne nárok na výhru soutěžícímu, který je mladší než 18 let, převezme cenu jeho zákonný zástupce, případně přímo výherce na základě písemného povolení svého zákonného zástupce.

 

5. PRÁVA A POVINNOSTI ORGANIZÁTORA

Organizátor si vyhrazuje právo kdykoliv změnit pravidla soutěže, vrácení její platnosti, či soutěž ukončit nebo bez náhrady zrušit.

Organizátor neodpovídá za nedoručené oznámení o výhře v případě změny poštovní nebo emailové adresy, nebo telefonního čísla účastníka soutěže.

 

6. AUTORSKÉ PRÁVO, LICENCE

Zasláním soutěžních fotografií do soutěže soutěžící prohlašuje, že je oprávněným nositelem autorských práv podle autorského zákona. Odesláním soutěžních fotografií do soutěže uděluje soutěžící organizátorovi souhlas s bezplatným zveřejněním soutěžních snímků na sociální síti na profilech společnosti Muzeum Novojičínska (například Instagram, Facebook, YouTube) a na webových stránkách organizátora www.muzeumnj.cz

Organizátor není povinen poskytnutou licenci využít. Organizátor je oprávněný poskytnout třetí osobě práva z licence úplně nebo z části, a to zejména v zájmu zveřejnění a šíření informací o průběhu a výsledcích soutěže a současně též v rámci naplňování svých obchodních záměrů.

Odesláním soutěžních fotografií do soutěže bere soutěžící na vědomí a souhlasí s tím, že je výhradně zodpovědný za svoje soutěžní fotografie a důsledky jejich zaslání nebo zveřejnění.

Organizátor si vyhrazuje právo nezařadit do soutěže ty soutěžní fotografie, které budou jakýmkoliv způsobem porušovat, nebo omezovat obecná pravidla morálky, občanského soužití, nebo budou jakýmkoliv způsobem v rozporu s obecně závaznými právními předpisy, s vulgárním, rasistickým, nebo jiným obecně nepřijatelným obsahem. 

 

7. HODNOCENÍ FOTOGRAFIÍ

Soutěžní fotografie hodnotí odborná porota složená ze zástupců Muzea Novojičínska CHKO Poodří a přizvaných odborníků. Organizátor si vyhrazuje právo na změnu složení poroty v kterémkoliv stádiu soutěže. Proti hodnocení poroty se není možno odvolat, její rozhodnutí je konečné a neměnné, s výjimkou případů, kdy bude po vyhodnocení soutěže následně zjištěno, že účastník soutěže získal cenu na základě nepravdivých údajů či porušení pravidel soutěže.

Vítězové a nominovaní všech kategorií budou kontaktováni prostřednictvím poskytnuté e-mailové adresy. Vítězné a nominované fotografie budou vystaveny v rámci výstavy 30 let CHKO Poodří, oslovení autoři zašlou organizátorovi soubor s daty soutěžní fotografie ve vysokém rozlišení. 

Kategorie A pouze nominovaní (oslovení) – tisková kvalita fotografie pro velikost A3 při 300 dpi ve formátech jpg, tiff nebo psd

Kategorie B pouze nominovaní (oslovení) – tisková kvalita fotografie pro velikost A2 při 300 dpi ve formátech jpg, tiff nebo psd

 

8. SOUTĚŽNÍ CENY

Celkový vítěz kategorie A získá poukazy Centrum FotoŠkoda na zhotovení fotografií v hodnotě 600 Kč a věcné ceny v podobě dárkových předmětů Muzea Novojičínska a Centra FotoŠkoda. 

Celkový vítěz kategorie B získá poukazy Centrum FotoŠkoda na zhotovení fotografií v hodnotě 900 Kč a věcné ceny v podobě dárkových předmětů Muzea Novojičínska a Centra FotoŠkoda. 

Autoři umístění v podkategoriích (krajina, fauna, flóra) na prvním a druhém místě získají poukazy Centrum FotoŠkoda na zhotovení fotografií v hodnotě 300 Kč a věcné ceny v podobě dárkových předmětů Muzea Novojičínska a Centra FotoŠkoda. Pokud je autor zároveň celkovým vítězem kategorie A nebo B, nebude mít nárok na cenu za umístění v podkategoriích.

Autoři umístění v podkategoriích (krajina, fauna, flóra) na třetím až pátém místě místě získají věcné ceny v podobě dárkových předmětů Muzea Novojičínska a Centra FotoŠkoda. 

Výhru nelze směnit za hotovost.

 

9. PRAVIDLA SOUTĚŽE

Pravidla soutěže jsou po celou dobu soutěže veřejná a přístupná na stránce soutěže www.muzeumnj.cz

Pozn.

Soutěžící, kteří nahrají na svůj profil na Instagramu soutěžní fotografii, opatří ji třemi hashtagy #krajinaprirodapoodri #muzeumnovojicinska a #muzeumnj a získají nejvíce „lajků“, zveřejníme na sociálních sítích Muzea Novojičínska jako hvězdu soutěže.

partner soutěže