Doteky přírody

Expozice Doteky přírody poskytuje základní vhled do geologické, botanické a zoologické situace zdejší krajiny.

Dermoplastické modely zástupců beskydské avifauny
Dermoplastické modely zástupců beskydské avifauny

Frenštátsko se rozkládá na rozhraní západní části Moravskoslezských Beskyd a Podbeskydské pahorkatiny. Na geologické stavbě Frenštátska se podílejí dva příkrovy – podslezský a svrchní slezský příkrov. Jílovce, pískovce a slínovce vytváří vyšší partie Podbeskydské pahorkatiny (např. Kazničov, Ondřejník, Tichavskou hůrku, Červený kámen) a vrcholové partie Moravskoslezských Beskyd.
V období prvohor (v karbonu) pokrývaly zdejší území mělké vodní pánve a sladkovodní jezera. Bažinaté břehy byly obrostlé vlhkomilnou vegetací, zvláště stromovitými plavuněmi, přesličkami a kapradinami. Jejich zbytky se dochovaly v podobě fosilních otisků a jako černé uhlí
Z období druhohor pochází ložiska pelokarbonátů. Tyto směsi chudých želených rud, jílu, pyritu, opálu a organických zbytků vznikaly usazením jemného mořského kalu. V průběhu raného novověku (viz hamry) se tyto rudy těžily především povrchově až do konce 19. století.
Někdejší druhohorní moře bylo domovem celé řady živočichů – především amonitů. Měkké tělo těchto živočichů bylo ukryto ve vápenitých schránkách, které se zachovaly v podobě fosilií. Ve své době byli tak hojně rozšířeni, že jejich zkameněliny sloužily jako pomůcka pro určování stáří druhohorních sedimentů.
V období křídy byla dna místních moří zasažena podmořskou sopečnou činností. Bochníkovité útržky lávy se uchovaly uložené v pískovcovitém a jílovcovitém materiálu jako tzv. sopečné bomby.
Na mnoha místech Beskyd jsou také pseudokrasové jeskyně a propasti. Nejdelší pseudokrasovou jeskyní Beskyd je Cyrilka (370 m). Další přírodní památkou je Travertinová kaskáda na jihozápadním svahu Tichavské hůrky nedaleko Frenštátu. Nachází se zde travertin, hornina podobná vápenci, která vzniká usazováním na povrchu.
Otočné tabule v expozici přinášejí informace o rostlinných biotopech nelesní vegetace podhůří a jsou doplněny sušenými exponáty zástupců. Na tabulích u oken naleznete informace o lesní vegetaci podhůří a horské oblasti.
Ve vitrínách se nacházejí dermoplastické modely živočichů – především ptáků a savců. Mezi 25 druhy ptáků naleznete např. vzácného tetřeva hlušce, který původně patřil k hojným obyvatelům zdejších lesů, v současnosti je chráněn a vyskytuje se pouze na ojedinělých lokalitách (např. Kněhyně). Podobně je na tom jeřábek lesní. K ojediněle vyskytujícím se druhům patří sova puštík bělavý. Většina dermoplastitckých modelů představuje druhy běžně zastoupené v beskydské krajině. Kromě toho v expozici můžete vidět rovněž odlitky stop vzácných velkých beskydských šelem (medvěda hnědého, vlka a rysa ostrovida) nebo modely obojživelníků, ryb a korýšů.   
V těsné blízkosti Frenštátu se rozkládá Chráněná krajinná oblast Beskydy. K zoologicky a botanicky významným lokalitám patří chráněná území, např. Národní přírodní rezervace Radhošť, Kněhyně – Čertův mlýn a přírodní rezervace Noříčí.

 


Fotoalbum

Ulity páskovky hajní
Model raka říčního
Stopy velkých šelem
Fosilie druhohorních amonitů

Soubory ke stažení