LOJOVÉ SVÍCE Z KONZERV / TALLOW CANDLES FROM CANS

Lojové svíčky byly zejména v tradičním lidovém prostředí mnohem více rozšířené než drahé voskové svíce, které se používaly pouze k výjimečným obřadním a svátečním příležitostem.

LOJOVÉ SVÍCE Z KONZERV / TALLOW CANDLES FROM CANS

První světová válka, kterou doprovázela obrovská hospodářská krize, znamenala naprostý nedostatek základních surovin. Lidé museli začít hledat vhodné alternativy umožňující naplnit základní životní potřeby. Příkladem mohou být lojové svíčky, které opět začaly nacházet své uplatnění. Během první světové války se začala používat svébytná alternativa označovaná jako zákopová svíce. Jednalo zdroj světla a tepla zhotovený z konzerv a loje, který bylo možné využít i k přípravě pokrmů.

TALLOW CANDLES FROM CANS The First World War, accompanied by a huge economic crisis, meant a complete shortage of basic raw materials. People had to start looking for suitable alternatives to meet basic life needs. An example is tallow candles, which began to find their use again. During the First World War, a unique alternative known as the trench candle began to be used. It was a source of light and heat made from cans and tallow, which could also be used to cook food.

Text: Václav Michalička

Foto: Petra Vidomusová

YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=6Y8HhQEZgxI&t=156s