Odborná knihovna Muzea Novojičínska

Odborná knihovna Muzea Novojičínska, p. o., je specializovanou muzejní knihovnou, která získává, zpracovává, zpřístupňuje a uchovává fond odborné literatury a jiných dokumentů v rámci specializace vlastivědného zařízení a jeho odborných úkolů.

Přispívá k rozvoji vědy, vzdělanosti a kultury v našem regionu. Knihovna patří do sítě jednotné soustavy knihoven a řídí se knihovnickým zákonem č. 257/2001 a ostatními vyhláškami. Sídlí na Žerotínském zámku
v Novém Jičíně.

Své služby poskytuje knihovna dle zásad níže zveřejněného knihovního řádu. Základní služby pro pracovníky muzea, badatele a jiné zájemce o odbornou literaturu poskytuje knihovna bezplatně. Knihovní fond je zpřístupněn pouze prezenčně ve studovně knihovny.

Muzejní knihovna má své specifické okruhy. Obsahově historická hodnota řadí knihovnu k významným sbírkám tohoto druhu v kraji.  Významný je sbírkový fond, který tvoří Piaristická knihovna, čítající 5 000 svazků starých tisků.  Odborná studijní knihovna (přes 16 000 sv.) je doplňována současnou odbornou literaturou dle aktuálních požadavků současnosti a reálných finančních možností. Řadu let se odebírá řada odborných časopisů a regionálních periodik. Knihovnu často využívají zájemci o region i prostřednictvím telefonických či e-mailových dotazů. Muzejní knihovna se pravidelně aktivně podílí na výstavní činnosti muzea a všech dalších odborných činnostech Muzea Novojičínska. Jsou v ní zařazeny převážně tisky 
z konce 19. století až do r. 1918. Dále je zde uložen (a nedávno náhodně objeven) poměrně obsáhlý fond německy psané odborné včetně tehdy aktuální politické tendenční literatury dané doby z období mezi
1. a 2. světovou válkou. Město Nový Jičín bylo v meziválečném období nedílnou součástí Sudet a osídleno do května r. 1945 převážně německým obyvatelstvem.  Následuje odborná literatura všech společenskovědních oborů v českém jazyce, vydaná od r. 1946 do současnosti.

 

Půjčovní doba pro badatele:

pondělí a středa 8.00-12.00 a 13.00-15.00 hod.

Badatelské návštěvy je nutné objednat předem prostřednictvím e-mailu jana.grygarikova@muzeumnj.cz či na telefonním čísle 556 701 156.


Knihovní řád