Odborná knihovna Muzea Novojičínska

Odborná knihovna Muzea Novojičínska, p. o. je specializovanou muzejní knihovnou, která získává, zpracovává, zpřístupňuje a uchovává fond odborné literatury a jiných dokumentů v rámci specializace vlastivědného zařízení a jeho odborných úkolů.

Přispívá k rozvoji vědy, vzdělanosti a kultury v našem regionu. Knihovna patří do sítě jednotné soustavy knihoven a řídí se knihovnickým zákonem č. 257/2001 a ostatními vyhláškami. Sídlí na Žerotínském zámku v novém Jičíně, sídle Muzea Novojičínska, p. o.

Své služby poskytuje knihovna dle zásad knihovního řádu. Základní služby pro pracovníky muzea, badatele a jiné zájemce o odbornou literaturu poskytuje knihovna bezplatně. Většina knihovního fondu je zpřístupněna pouze prezenčně ve studovně knihovny na Žerotínském zámku v Novém Jičíně. Absenční výpůjčky jsou poskytovány zcela výjimečně a jen s povolením vedení muzea. K dispozici je kopírka, Internet, po souhlasu knihovnice je možno fotografovat vlastní kamerou.

Muzejní knihovna má své specifické okruhy. Obsahově historická hodnota řadí knihovnu k významným sbírkám tohoto druhu v kraji.  Významný je sbírkový fond, který tvoří Piaristická knihovna, čítající 4 800 svazků starých tisků.  Odborná studijní knihovna (přes 13000 sv.) je doplňována současnou odbornou literaturou dle aktuálních požadavků současnosti a reálných finančních možností. Řadu let se odebírá řada odborných časopisů a regionálních periodik. Knihovnu často využívají zájemci o region i prostřednictvím telefonických či e-mailových dotazů. Muzejní knihovna se pravidelně aktivně podílí na výstavní činnosti muzea a všech dalších odborných činnostech Muzea Novojičínska. Jsou v ní zařazeny převážně tisky z konce 19. století až do r. 1918. Dále je zde uložen (a nedávno náhodně objeven) poměrně obsáhlý fond německy psané odborné včetně tehdy aktuální politické tendenční literatury dané doby z období mezi 1. a 2. světovou válkou. Město Nový Jičín bylo v meziválečném období nedílnou součástí Sudet a osídleno do května r. 1945 převážně německým obyvatelstvem.  Následuje odborná literatura všech společensko-vědních oborů v českém jazyce, vydaná od r. 1946 do současnosti.

 

Půjčovní doba pro badatele:

pondělí a středa 7.15 – 15.15 hod.

Badatelské návštěvy (zvláště u badatelů mimo náš region) doporučujeme předem dohodnout na telefonu: 556 701 156, 556 705 393, nebo e-mailem: irena.zarubova@muzeumnj.cz.