2020

  • Muzeum Šipka Štramberk se umístilo na 8. místě v kategorii Muzejní počin roku 2020 v prestižní soutěži Gloria musaealis

Muzeum Šipka Štramberk pobočka Muzeua Novojičínska, příspěvkové organizace Moravskolezského kraje, získalo prestižní celostátní ocenění - cenu Gloria musaealis za 8. místo Muzejní počin roku 2020 "Zkamenělý svět a pravěcí lidé ve Štramberku". Expozice je zpřístupněna veřejnosti od roku 2020 v Muzeu Šipka ve Štramberku a je výsledkem několikaletého víceoborového projektu podpořeného grantem Ministerstva kultury ČR.

 

2018

  • Muzeum Novojičínska získalo prestižní ocenění - hlavní cenu Gloria musaealis za rok 2017

Muzeum Novojičínska, příspěvková organizace Moravskolezského kraje, získalo prestižní celostátní ocenění - cenu Gloria musaealis za výstavu "Říše prastará, mocná i zkrocená: Les na Kravařsku mezi středověkem a industrializací". Výstava se konala v roce 2017 v Žerotínském zámku v Novém Jičíně a byla výsledkem několikaletého víceoborového projektu podpořeného grantem Ministerstva kultury ČR. Soutěž vyhlašuje Ministerstvo kultury České republiky, Asociace muzeí a galerií České republiky a Český výbor ICOM. Slavnostní předávání cen se konalo 17. května 2018 ve Smetanově síni Obecního domu v Praze u příležitosti Mezinárodního dne muzeí.

Charakteristika soutěžního projektu: Mezioborový projekt zaměřený na enviromentální dějiny regionu připravovali pracovníci Muzea Novojičínska, příspěvkové organizace od října roku 2015. Výstava je vzájemným dialogem historika, zoologa, botanika a archeologa a provází návštěvníka lesem na Kravařsku (panství Odry, Fulnek, Bílovec, Nový Jičín, Hranice) i jeho proměnami - a to od středověké kolonizace až po nástup industrializace během první poloviny 19. století. Širší laické i odborné veřejnosti muzejní projekt představuje jednotlivé etapy proměny lesa od středověku k industrializaci (koexistence lesa a okolích vesnic, proměny vztahu mezi člověkem a zvířaty na příkladu velkých šelem).

Říše prastará, mocná i zkrocená | Les na Kravařsku mezi středověkem a industrializací I. Kanál uživatele Zdeňka Orlity. In: Youtube [online]. 03. 03. 2017 [cit. 26. 06. 2018]. Dostupné z:  https://www.youtube.com/watch?v=O6ROe7Wh9dc
Asociace muzeí a galerií v ČR. Gloria Musaealis. CZ-Museums.cz [online]. © 2015 [26. 06. 2018]. Dostupné z: http://www.cz-museums.cz/gloria-musaealis/eventDetail/40033

Tisková zpráva: Osudy lesů na Kravařsku a okolních vesnic sahají svými kořeny hluboko do středověku. Rozlehlé království stromů hrálo v životě zdejších lidí svou nezastupitelnou úlohu. Jeho pronikání do každodenního života obyvatel vesnic rozložených po jeho okraji bylo přirozené nejen s ohledem na archetypální představu lesa jako součásti venkovského prostoru, ale rovněž kvůli jeho běžnému hospodářskému významu. Les byl pro ně zdrojem dřeva v různých podobách, lesních plodin neb zvěře. Les vystupoval v příbězích, mýtech a pronikal do snů. Intenzita těchto pevných pout, vzájemného vztahu mezi vesnicí a lesem, se odráží v pověstech tradujících se ještě ve 20. století. Na prahu dlouhého 19. století tvoří les ve sledovaném území i nadále velkou část životního prostoru pro desítky vesnických rodin. Staré mýty a vzpomínky na jeho hlubokou minulost přežívaly především v představách těchto „lidí od lesa“.

Od 20. dubna do 10. září roku 2017 byla v Muzeu Novojičínska, příspěvkové organizaci (Žerotínský zámek, Nový Jičín) k vidění mezioborová výstava "Říše prastará, mocná i zkrocená. Les na Kravařsku mezi středověkem a industrializací". Mezioborový projekt z oblasti environmentální historie přispěl ke komplexnímu vnímání lesního ekosystému a jeho významu v kontextu historické i současné krajiny. Výstava byla chronologicky strukturována a sledovala vývoj lesa v prostoru Kravařska ve čtyřech časových pásmech: I. Pustina nebo prostor protkaný stezkami? (les v období před velkou německou kolonizací v 12. a 13. století); II. Velké tažení proti divočině (vývoj lesa
během středověké kolonizace a proměny lesů v pozdním středověku); III. Zkrocený les. Les raného novověku (šlechtický režijní velkostatek a jeho dopad na vývoj lesa v 16. - 18. století); IV. Nový řád. Les v éře rozumu (počátky lesní vědy a proměny zalesnění v 19. století). Tematické i chronologické členění dává prostor prezentaci lesní fauny a flóry v kontexu dobové interpretace od období pozdního středověku do začátku osvícenství. V prostoru Nové galerie Žerotínského zámku bylo instalováno téměř 150 dermoplastických preparátů savců a ptáků v kontextu dobového výkladu od středověkých bestiářů až k počátkům moderní zoologie.

Detail výstavy:
Koncepce a kurátor - Markéta Máchová, Zdeněk Orlita,
spoluautoři - Petra Mičková, Pavel Stabrava, Eva Sulovská, Irena Zárubová,
grafické řešení - Zdeněk Orlita,
prostorové řešení - Pavel Stabrava,
technická realizace - Josef Dahm, Petr Horák, Břetislav Malčík, Eduard Piterka, Dušan Štěpán,
výtvarné práce - Hana Balážová, Eva Cajsbergerová,
exponáty zapůjčili - Muzeum v Bruntále | Muzeum Beskyd Frýdek-Místek | Národní muzeum | Vlastivědné muzeum v Olomouci | Muzeum Oderska | Vědecká knihovna v Olomouci | Vlastivědné muzeum v Šumperku | Moravské zemské muzeum v Brně | Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně,
reprodukce archiválií - Zemský archiv v Opavě | Státní okresní archiv v Novém Jičíně,
fotografie a videoprojekce - Andere Seite Studio (Litoměřice),
hudba - Do Shaska!
interaktivní aplikace - Jiří Žurek,
nahrávky lesních zvukových stop - Milan Vyležík.
Výstavu finančně podpořili: Ministerstvo kultury ČR | Biskupské lesy (diecéze ostravsko-opavská) | Lesy Beskydy, a.s.

 

  • Česká národopisná společnost udělila 1. cenu Muzeu Novojičínska, příspěvkové organizaci - Muzeum a pamětní síň Sigmunda Freuda v Příboře!

Česká národopisná společnost udělila v rámci Ankety o nejvýznamnější počin v oboru za rok 2017 v kategorii Výstava a expozice 1. cenu Muzeu Novojičínska, příspěvkové organizaci – Muzeum a pamětní síň Sigmunda Freuda v Příboře za realizaci výstavy "Vyrobeno v Tatře, ale tatrovka to není!" - cenu České národopisné společnosti přebrali pracovníci Muzea Novojičínska na 73. ročníku Mezinárodního folklorního festivalu Strážnice 2018 v sobotu 23. 6. 2018 (dostupné na: http://festivalstraznice.cz/predani-ceny-ceske-narodopisne…/). Výstava "Vyrobeno v Tatře, ale tatrovka to není!" prezentovala fenomén společenského jevu rozšířeného v rámci celého bývalého Československa. Jedná se o zhotovování praktických i estetických předmětů v průmyslovém podniku jeho zaměstnanci pro potřebu jednotlivců mimo pracovní plán. Tyto artefakty vznikaly nezávisle na pracovních povinnostech, ale v pracovní době, většinou nelegálním či pololegálním způsobem. Tento výrazný jev lidově označovaný jako fušování byl na výstavě prezentován pomocí autentických předmětů vytvořených v 70. a 80. letech 20. století. Jako modelový příklad byl vybrán automobilový podnik Tatra, který díky mnoha specializovaným pracovištím umožňoval vytvářet široké spektrum rozmanitých předmětů. V rámci několikaletého náročného výzkumu bylo shromážděno nejen množství předmětů, ale také mohl být vytvořen potřebný kontext umožňující komplexní pohled na již zaniklou svébytnou kulturní skutečnost.

Muzeum Novojičínska. Muzeum a pamětní síň Sigmunda Freuda v Příboře: Aktuální akce. Česká národopisná společnost udělila ocenění Muzeu Novojičínska. [online]. © 2013-2018 [cit. 2018-06-26]. Dostupné z: https://www.muzeumnj.cz/muzeum-a-pametni-sin-sigmunda-freuda-v-pribore/aktualni-akce-5/ceska-narodopisna-spolecnost-udelila-oceneni-muzeu-novojicinska.html

 

2017

  • Muzeum Novojičínska získalo čestnou cenu Pěti rudých růží

Česká národopisná společnost udělila tuto cenu za významný přínos pro rozvoj oboru etnografie za rok 2016 za ideovou koncepci a přípravu výstavy KOPŘIVA.

Tisková zpráva: Česká národopisná společnost udělila 24. června 2017 cenu: Pěti rudých růží za významný přínos pro rozvoj oboru etnografie za rok 2016 - PhDr. Václavu Michaličkovi, Ph.D.; Bc. Monice Chromečkové a Petře Vidomusové za ideovou koncepci a přípravu výstavy Kopřiva, realizované v příborské pobočce muzea Novojičínska. Výstava Kopřiva připomněla zapomenutou textilní surovinu, která byla využívána od pravěku až po 20. století. Návštěvníkům byl ve dvou výstavních sálech předložen velmi pestrý obraz zužitkování kopřivy dvoudomé na příkladech provedených rekonstrukcí archeologických nálezů i autentických artefaktů vzniklých v rozmezí 18. - 20. století ze sbírek 25 muzeí. Přípravě výstavy předcházel rozsáhlý výzkum na území České republiky i v zahraničí, jehož cílem bylo zdokumentovat sbírkové předměty z kopřivového vlákna a následně je v ucelené podobě představit široké veřejnosti. Autentické předměty z kopřivového vlákna proto doplnily rekonstrukce, jejichž cílem bylo rozšířit vypovídací možnosti výstavy a také pomocí experimentu přiblížit zaniklou rukodělnou technologii. Pracovníci příborské pobočky Muzea Novojičínska tak vytvořili komplexní prezentaci historického kulturního fenoménu, který v současné době představuje značný potenciál v rámci obnovitelných zdrojů.

Slavnostní ceremoniál se uskutečnil 24. června na 72. ročníku Mezinárodního folklórního festivalu ve Strážnici. Za hlavní výbor České národopisné společnosti, z.s. předala ocenění její předsedkyně Mgr. Jana Nosková, Ph.D. a zástupce ředitele Národního ústavu lidové kultury ve Strážnici PhDr. Martin Novotný, Ph.D ředitelce Muzea Novojičínska, příspěvkové organizaci PhDr. Sylvě Dvořáčkové a celému autorskému týmu.

Příbor (32/2017). Kanál uživatele LTV-Plus. In: Youtube [online]. 08. 08. 2017 [cit. 26. 06. 2018]. Dostupné z: https://www.youtube.com/watch?v=oRk7745lXqU

 

  • Ocenění Muzea Novojičínska v Národní soutěži muzeí Gloria musaealis 2016

V kategorii muzejní výstava roku 2016 bylo Muzeu Novojičínska, příspěvkové organizaci uděleno Zvláštní ocenenění za mimořádnost výstavy Kopřiva, realizované v příborsképobočce muzea.
Tisková zpráva: V Národní soutěži muzeí České republiky Gloria musaealis v kategorii muzejní výstava roku 2016 bylo Muzeu Novojičínska, příspěvkové organizaci uděleno Zvláštní ocenění za mimořádnost výstavy Kopřiva, realizované v příborské pobočce muzea. Slavnostní ceremoniál vyhlášení výsledků soutěže se uskutečnil ve středu 17. května 2017 v Betlémské kapli v Praze za účasti ministra kultury České republiky.
Ocenění převzala ředitelka Muzea Novojičínska, příspěvkové organizace PhDr. Sylva Dvořáčková a autor výstavy PhDr. Václav Michalička, Ph.D. Výstava Kopřiva připomněla zapomenutou textilní surovinu, která byla využívána od pravěku až po 20. století. Návštěvníkům byl ve dvou výstavních sálech předložen velmi pestrý obraz zužitkování kopřivy dvoudomé na příkladech provedených rekonstrukcí archeologických nálezů i autentických artefaktů vzniklých v rozmezí 18.- 20. století ze sbírek 25 muzeí. Přípravě výstavy předcházel rozsáhlý výzkum na území České republiky i v zahraničí, jehož cílem bylo zdokumentovat sbírkové předměty z kopřivového vlákna a následně je v ucelené podobě představit široké veřejnosti. Autentické předměty z kopřivového vlákna proto doplnily rekonstrukce, jejichž cílem bylo rozšířit vypovídací možnosti výstavy a také pomocí experimentu přiblížit zaniklou rukodělnou technologii. Pracovníci příborské pobočky Muzea Novojičínska, příspěvkové organizace tak vytvořili komplexní prezentaci historického kulturního fenoménu, který v současné době představuje značný potenciál v rámci obnovitelných zdrojů.

Muzeum Novojičínska. Muzeum a pamětní síň Sigmunda Freuda v Příboře: Projekt Kopřiva. [online]. © 2013-2018 [cit. 2018-06-26]. Dostupné z: https://www.muzeumnj.cz/muzeum-a-pametni-sin-sigmunda-freuda-v-pribore/projekt-kopriva/

 

2014

  • Památkový inspektor TV Nova udělil Zlatou medaili Zámku v Kuníně

V sobotu 13. září 2014 navštívil zámek v Kuníně památkový inspektor TV Nova. Po důkladném šetření udělil zámku ZLATOU MEDAILI.

 

2013

  • Česká národopisná společnost udělila 1. cenu Muzeu Novojičínska, příspěvkové organizaci - Muzeum a pamětní síň Sigmunda Freuda v Příboře

Česká národopisná společnost udělila v rámci Ankety o nejvýznamnější počin v oboru za rok 2012 v kategorii Výstava a expozice 1. cenu Muzeu Novojičínska, příspěvkové organizaci – Muzeum a pamětní síň Sigmunda Freuda v Příboře za realizaci výstavy Kůra, lýko, choroše, tráva, kořeny, pařezy… Důležité přírodní materiály v lidské kultuře a téměř zapomenuté tradiční technologie jejich zpracování.
Více na: http://www.televize-pribor.cz/?clanek=388 další zdroj je dostupný na: http://www.narodopisnaspolecnost.cz/old/zpravodaj2_13.php,a také na: http://media.muzeumvalassko.cz/mrv/media/data/ostatni/ostatni-vvr31-2016.pdf
Odkaz na publikaci: MICHALIČKA, Václav. Kůra, lýko, choroše, tráva, kořeny, pařezy… In Valašsko: Vlastivědná revue. Vsetín: Muzeum regionu Valašsko, p. o. , 2013, s. 5-7. ISSN 1212-3382.

 

2007

  • Zvláštní ocenění Gloria musaealis za rok 2006

Gloria musaealis 2006: dne 17. 5. 2007 v Pantheonu Národního muzea v Praze bylo uděleno Zvláštní ocenění - Muzeum Novojičínska, příspěvková organizace a Město Příbor získalo toto zvláštní ocenění za rekonstrukci Rodného domu Sigmunda Freuda v Příboře. Město Příbor odkoupilo v lednu 2006 Rodný dům Sigmunda Freuda a zrekonstruovalo jej podle projektu architekta Zdeňka Tupého v duchu 2. poloviny 19. století. Rekonstrukce byla odborně provedena v rekordním čase pěti měsíců a v rodném domě byla také instalovaná expozice s názvem "Sigmund Freud s námi" založená na průvodcovském principu GuidePort. Slavnostně byl dům otevřen 27. května 2006 za přítomnosti prezidenta Václava Klause. Současně byly uspořádány oslavy 150. výročí narození S. Freuda, které v Příboře trvaly tři dny a byla slavnostně odhalena měděná kopie Freudovy vyšetřovací pohovky - umělecké dílo v životní velikosti. Celý rodný dům je chápán jako jedna jedinečná expozice.