Ve smyslu Koncepce účinnější péče o tradiční lidovou kulturu v České republice, schválené usnesením vlády ČR č. 571 ze dne 11. 6. 2003, části B/4.2.6 byly v Moravskoslezském kraji funkcí Regionálního pracoviště pro tradiční lidovou kulturu pověřeny dle své územní působnosti dvě odborné instituce - Muzeum Novojičínska, příspěvková organizace a Muzeum Těšínska, příspěvková organizace.
 
Regionální pracoviště pro tradiční lidovou kulturu (dále jen Regionální pracoviště) v Muzeu Novojičínska je odborným garantem péče o tradiční lidovou kulturu v rámci své územní působnosti v daném regionu. Je pověřeno funkcí informačního, školícího a metodického pracoviště. Provádí dokumentaci tradiční lidové kultury a koordinuje její provádění na území Moravskoslezského kraje. Shromažďuje doklady o mimořádně hodnotných a jedinečných projevech tradiční lidové kultury. Spolupracuje při identifikaci a zpracování záznamů o jevech tradiční lidové kultury. Poskytuje informace veřejnosti.

Předkládá návrhy na udělení titulu „Mistr tradiční rukodělné výroby Moravskoslezského kraje“ podle pravidel schválených usnesením rady MSK č. j. 107/8292 ze dne 23. 8. 2016.

Předkládá návrhy do celostátního seznamu na udělení titulu „Nositel tradice lidového řemesla“.  

Podílí se na tvorbě a vedení Seznamu nemateriálních statků tradiční lidové kultury Moravskoslezského kraje (dále jen Seznam). Předkládá návrhy na zápis do krajského Seznamu podle metodického pokynu, schváleného usnesením rady MSK č. 111/8592 ze dne 4. 10. 2016.

Předkládá návrhy na zápis do Seznamu nemateriálních statků tradiční lidové kultury České republiky.
Koncepce účinnější péče o tradiční lidovou kulturu v Moravskoslezském kraji na léta 2016 až 2020
Pravidla pro udílení titulu „Mistr tradiční rukodělné výroby Moravskoslezského kraje
Metodický pokyn pro tvorbu a vedení Seznamu nemateriálních statků tradiční lidové kultury Moravskoslezského kraje

Koncepce účinnější péče o tradiční lidovou kulturu v České republice:
Koncepce účinnější péče o tradiční lidovou kulturu v České republice na léta 2004 -2010
Koncepce účinnější péče o tradiční lidovou kulturu v České republice na léta 2011 -2015
Koncepce účinnější péče o tradiční lidovou kulturu v České republice na léta 2016 -2020

Důležité webové odkazy z oblasti tradiční lidové kultury:
www.mkcr.cz
www.nulk.cz
www.lidovakultura.cz
www.lidovaremesla.cz


Seznam nemateriálních statků tradiční lidové kultury Moravskoslezského kraje

Z národopisného výzkumu Muzea Novojičínska:

Pečení tradičních koláčů v Bernarticích nad Odrou