„Ne s mečem v ruce, ale kulturní silou zvítězíme! … Odtud prýští ta hrdost i ta láska, s kterou český lid pohlíží na novou svoji výstavu.“

V duchu tohoto citátu z katalogu Národopisné výstavy českoslovanské se nesly výstavy pořádané na konci 19. století podporované německo-českým soupeřením. Druhá polovina 19. století se totiž mimo značný průmyslový pokrok vyznačovala v českých zemích také národnostními spory, které se projevovaly rovněž v kulturní sféře, například při pořádání krajinských výstav a zakládání muzeí. Vedle českých výstav a muzeí se objevovaly výstavy německé a vznikala německá muzea, naopak česká muzea byla zakládána, aby posílila v dané oblasti českou kulturu. Přestože v Příboře byla převaha česky smýšlejícího obyvatelstva, také zde se objevila myšlenka na pořádání výstavy k posílení českých pozic a české kultury, později vedoucí k založení muzea. Prvotní idea uspořádat zde krajinskou výstavu, která by nejen ukázala pokroky a úspěchy zdejšího hospodářství, školství a průmyslu, ale také by měla smysl národní a výchovný nejen pro Příbor, ale i jeho okolí, vzešla již na konci 19. století. Velké takto laděné výstavě připravované na rok 1911 však předcházely dvě menší konané v roce 1887 a 1894. Vliv na vznik současného muzea v Příboře lze připsat každé z nich.

První hospodářská a průmyslová výstava se v Příboře konala v roce 1887. Jednalo se o výstavu, na kterou byly věnovány předměty nejen z Příbora a jeho okolí, ale také z Meziříčí, Prahy, Prostějova či Vídně, tedy z nijak konkrétně vymezené oblasti. Již tehdy byly vystaveny i předměty historické a umělecké, které vedly k prvotní myšlence na zřízení muzea. Jednalo se však pouze o nápad, který nebyl nijak realizován.

Malá, ale přesto důležitá výstava se konala v Příboře také v roce 1894. Proběhla ve staré radnici a stejně jako jiné národopisné výstavky pořádané v této době v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, představovala předně přípravnou fázi pro výběr předmětů na velkou celonárodní Národopisnou výstavu českoslovanskou, jež byla plánována na rok 1895 do Prahy.

Až téměř o dvacet let později se konala II. Krajinská výstava severovýchodní Moravy, která se již stala opravdovým předstupněm založení muzea. Tyto krajinské výstavy nezahrnovaly pouze místní či okresní předměty, ale pojímaly „starožitnosti a pozoruhodnosti“ z veřejných budov, měšťanských domů i kostelů z celého regionu. Některé z předmětů, které byly na první nebo druhou krajinskou výstavu věnovány, jsou dohledatelné v současných sbírkách muzea.

Druhá krajinská výstava byla naplánována na datum 12. 8. až 12. 9. 1911. O rok dříve začaly přípravy. Byla vypsána soutěž na výstavní reklamní plakát. V červenci roku 1911 se začaly stavět výstavní pavilony a chystat školní budovy pro výstavy jednotlivých oddílů. Pro výstavu byly propůjčeny budovy učitelského ústavu (piaristický klášter), zemské vyšší reálky (gymnázium) a měšťanských škol s pozemky (ZŠ Jičínská) a zahrada měšťanského pivovaru. Protože Příbor nebyl v této době ještě elektrifikován, zhotovily zdarma elektrické osvětlení výstavních prostor Křižíkovy závody z Prahy. Již při přípravách budila výstava silný zájem ze strany veřejnosti i tisku.

V soboru 12. 8. 1911 byla ve čtvrt na 11 výstava zahájena v aule zemské reálky, která se stala jakýmsi středem celého výstavního prostoru. I přes roční přípravy nebyly dohotoveny všechny výstavní oddíly, kompletní byl pouze oddíl školství umístěn v prostorách dnešního piaristického kláštera, tehdejšího Učitelského ústavu. Také obsáhlý výstavní katalog (dnes dostupný např. v okresním archivu Nový Jičín) byl dán do prodeje až třetího dne výstavy.

Návštěvnost byla obrovská. Již čtvrtý den výstava dosáhla návštěvnosti 5000 návštěvníků, o výstavě se psalo v různých periodikách a to i opakovaně (např. Čas, České slovo, Národní listy, Venkov, Světozor). Výstavu doprovázel bohatý kulturní program od hudebních a divadelních představení až k učitelským kurzům. Nejvíce pozornosti budil oddíl umělecký, ve kterém vystavovali svá díla i amatéři. Velkou pozornost vyvolala i výstava „starožitnická a retrospektivní“, kde byla vystavena například stará keramika, výšivky, kroje, obrazy, mince či stará literatura. Právě zde se podle dobových fotografií nacházela vystavena oltářní pokrývka z Kostela sv. Valentina dodnes uchována ve sbírkách muzea či některé knihy z bývalé piaristické knihovny.

Již při výstavě bylo rozhodnuto o založení příborského muzea. Po výstavě se začala ustavovat Muzejní a průmyslová jednota pro Příbor a okolí, která získala sbírky z II. krajinské výstavy a její čistý výtěžek 15000K ke zřízení muzea. O rok později založení Krajinského muzea v Příboře s působností v celém zdejším kraji skutečně iniciovala. Sbírky byly zpřístupněny veřejnosti v roce 1913 v prostorách staré radnice.

Muzejní a průmyslová jednota fungovala až do roku 1938, kdy byla zrušena a sbírky poschovávány do sklepa gymnázia a přízemí věže Kostela sv. Valentina. Velkou část sbírek se přesto nepodařilo před Němci uchránit, ať už před odcizením (např. rychtářské právo, obrazy, zbraně) či značným poškozením (předně příborské archiválie). Přestože byla po válce činnost jednoty obnovena a muzeum opět otevřeno (nyní v rozsáhlejších prostorách zrušeného Učitelského ústavu), její trvání již nebylo dlouhé. Zřejmě na počátku 50. let 20. století došlo ke zrušení spolku a majetek jednoty se stal spolu s muzeem městským. Od roku 1964 je muzeum součástí tehdejšího Okresního vlastivědného muzea, dnešního Muzea Novojičínska. Mnohé z předmětů patřící tehdejší Muzejní jednotě se však dodnes nacházejí ve sbírkách muzea. Některé z nich postupně představíme.

Text:  Adéla Richterová

Foto: Petra Vidomusová


Fotoalbum