Geologie, mineralogie, paleontologie

Území:

Geologický sbírkový fond muzea dokumentuje geologické poměry Novojičínska, které budují dvě zcela odlišné geologické jednotky. Západní a severozápadní část regionu formuje prvohorní Český masiv, který reprezentují přírodniny z území Vítkovské vrchoviny Nízkého Jeseníku. Jihovýchodní část tvoří druhohorní a třetihorní Karpatská soustava, kterou na Novojičínsku představuje Podbeskydská pahorkatina a Moravskoslezské Beskydy na jižním okraji regionu. Moravská brána zaujímá střední část území a tvoří na povrchu hranici mezi Českým masivem a Karpatskou soustavou. Malá část sbírkového materiálu pochází z různých geologických celků Čech, Moravy i zahraničí.

Předměty:

Nejstarší sbírkové předměty pocházejí z přelomu 19. a 20. století a počátku 20. století z dob bývalého německého Městského muzea, později muzea Kravařska a německého městského muzea v Bílovci. Mezi dárci byli zpočátku vlastivědní pracovníci S. Weigel, M. Remeš, J. Slavíček, G. Stumpf, H. Jedlitschka. Po mnoho desetiletí byla geologická sbírka bez kurátora, systematicky se začala doplňovat a rozšiřovat v roce 2003. Geologický sbírkový fond tvoří menší sbírky minerálů a hornin a obsáhlá sbírka zkamenělin. Evidence je vedena ve dvou databázích – první eviduje minerály a horniny, druhá zkameněliny. Geologická sbírka má celkem 5 577 evidenčních položek. Základem mineralogické sbírky jsou minerály vázané na horniny těšínitové formace (např. hvězdový kalcit, chalcedon, křišťál, ametyst, baryt, natrolit, analcim, zeolity) a minerály z klasické lokality Štramberk (kalcit, dolomit, pyrit atd.) Několik vzorků galenitu dokládá historickou těžbu stříbra v tzv. „fulneckém rudním revíru“. Ve sbírce je evidováno 578 minerálů. Petrografická sbírka dokumentuje horninové složení regionu. Sbírka uchovává různé druhy sedimentárních hornin - jílové břidlice, droby a slepence kulmu Nízkého Jeseníku; jílovce, slínovce, pískovce, slepence a vápence slezského a podslezského příkrovu Západních Karpat. Ke skupině sedimentárních hornin jsou řazeny pelosiderity, které dokládají intenzívní těžbu v Podbeskydí ve 2. polovině 19. století a různé druhy černého uhlí z bývalého OKR. Vyvřelé horniny jsou zastoupeny pestrou škálu hornin těšínitové formace (těšínity, pikrity, atd.) a jsou svědectvím podmořského vulkanismu ve spodní křídě slezské jednotky. Zvláštní skupinu představují souvky různého petrografického složení a pazourky, které dokládají činnost pevninského ledovce ve čtvrtohorách. Sbírka je doplněna základními typy vyvřelých a metamorfovaných hornin hlavních geologických jednotek Českého masivu. Ve sbírce hornin je evidováno 638 položek. Paleontologická sbírka se specializuje na systematické rozšiřování a dokumentaci bohaté fauny svrchnojurských štramberských vápenců ze světoznámé lokality Štramberk. Zvláště jedinečnou v rámci celé ČR a Evropy je vznikající sbírka šestičetných korálů. V paleontologické sbírce je evidováno přes 3 900 položek štramberských zkamenělin. Sbírka je pravidelně doplňována v rámci záchranných výzkumů a cílených nákupů od sběratelů. Zbývající položky, do celkového počtu asi 4300 položek paleontologické sbírky, představuje soubor fosilní flóry a fauny spodního karbonu Nízkého Jeseníku, fosilní flóry svrchního karbonu z dolů a hald OKR, soubor korálové fauny středního devonu Moravy, spodnokřídových amonitů z Podbeskydí, svrchnokřídových korálů a spongií z klokočovských vrstev u Příbora.

Období:

Sbírkový materiál je z největší části druhohorního stáří. Naprostou převahu mají sbírkové předměty svrchnojurské (tithon), následují vzorky spodní (berrias až barrem) a svrchní křídy. Menší podíl ve sbírce mají sbírkové předměty mladších prvohor – spodního a svrchního karbonu. Minimálním počtem je zastoupen materiál jiného stratigrafického zařazení (starší prvohory, trias, miocén).

1.

Kalcit

Štramberk, lom Kotouč

Nejznámějším a nejtypičtějším štramberským minerálem je kalcit. Do sbírky zakoupen v roce 2008 od sběratele Lubomíra Martináska.

2.

Kalcit

Štramberk

Nejčastějším krystalovým tvarem kalcitu je vedle základního klence skalenoedr (na snímku) a jejich spojky. Z původního fondu bývalého muzea Novojicka.
3.

Pelosiderit

Podbeskydí

Beskydské sideritové železné rudy byly intenzívně těženy v průběhu 18. a 19. stol. Část konkrece ve tvaru bochníku. Z původního fondu bývalého muzea Novojicka.
4.

Těšínit

Bludovice (NJ)

Název podle Těšína. Jeden z horninových typů hornin těšínitové asociace-HTA. HTA dokladují podmořskou vulkanickou činnost ve spodní křídě slezské jednotky. Starý muzejní předmět.

5.

Těšínitický pyroxenit

Žilina (NJ)

HTA jsou bazické až ultrabazické vyvřelé horniny. Výskyt  na severním a sz. úbočí Beskyd. Největší plošné rozšíření v okolí Nového Jičína. Vlastní sběr, rok 2003.
6.

„Hvězdový“ kalcit

Janovice (NJ)

Zelené povlaky způsobuje minerál seladonit ze skupiny slíd. Výskyt v kontextu hornin těšínitové asociace. Ze  sbírky bývalého německého muzea Kravařska v Novém Jičíně.
7.

Pazourek

Libhošť

Pazourky s dalšími ledovcovými souvky dokumentují činnost pevninského ledovce na Novojičínsku v pleistocénu. Ze sbírky P. J. Slavíčka, převedené z muzea ve Frenštátě p. R.
8.

Aland-granit

Bernartice nad Odrou

Nejhojnější nordický krystalinický souvek v ledovcových sedimentech. Zdrojová oblast Alandské souostroví. Vlastní sběr, rok 2004.
9.

Natrolit

Janovice (NJ)

V minulosti v dutinách pikritu ojedinělé unikátní krystaly o délce až 12 cm. Jinak jako celistvý horninový minerál. Ze  sbírky bývalého německého muzea Kravařska v Novém Jičíně.

10.

Echinocorys sp.

Bílovec

Za ledovcové souvky se považují také zkameněliny nalezené v ledovcových sedimentech. Schránka ježovky v pazourku. Z fondu bývalého německého městského muzea v Bílovci.
11.

Glyphioceras sp.

Klokočov

Goniatit, prvohorní primitivní forma amonita. Skulpturní jádro. Spodní karbon, moravické souvrství. Ze  sbírky bývalého německého muzea Kravařska v Novém Jičíně.

12.

Lepidodendron veltheimi

Stará Ves u Bílovce

Otisk kůry stromovité plavuně v drobách hradecko-kyjovického souvrství Nízkého Jeseníku. Spodní karbon. Z fondu bývalého německého městského muzea v Bílovci.
13.

Sphenopteris sp.

Karviná, důl Gabriela

Otisk části vějíře kapradiny. Svrchní karbon, karvinské souvrství. Z původního fondu bývalého muzea Novojicka.

14.

Fungistraea cf. blaburensis

Štramberk

Šestičetný korál, svrchní jura.  Negativní otisk korálového trsu. Z původního fondu bývalého muzea Novojicka.

15.

Stylina tubulifera

Štramberk, lom Kotouč

Šestičetný korál, svrchní jura.  Masivní plokoidní korálový trs, sběr 2005. Původní sbírkový fond štramberských fosílií se od r. 2003 systematicky rozšiřuje.
16.

Dimorphastraea abdita

Štramberk, lom Kotouč

Šestičetný korál, svrchní jura.  Ze sbírky Lubomíra Martináska zakoupeno v roce 2009.
17.

Latistraea minima

Štramberk, lom Kotouč

Ceroidní typ korálového trsu. Sběr 2009. Štramberk se řadí k nejbohatším evropským druhohorním nalezištím.

18.

Latomeandra fromenteli

Štramberk, lom Kotouč

Šestičetný korál, svrchní jura. Meandroidní koralit. Zakoupeno od Lubomíra Martináska v roce 2009.

19.

Rhipidogyra costata

Štramberk, lom Kotouč

Soliterní koralit. Zakoupeno od L. Martináska v roce 2009. Kolekce šestičetných korálů představuje největší a nejlépe zpracovanou sbírku tohoto typu v ČR.
20.

Septaliphoria astieriana

Štramberk

Ramenonožci s typickou bilaterální asymetrickou schránkou. Ostrá radiální žebra. Svrchní jura. Ze sbírky Eduarda Chalupy ml. zakoupeno v roce 2005.
21.

Mytilus moravicus

Štramberk

Podélně protažená miska mlže. Svrchní jura. Ze starých nezpracovaných sběrů přeřazených z muzea ve Štramberku. Součástí sbírky od roku 2003.

22.

Purpuroidea subnodosa

Štramberk

Masivní bukciniformní silnostěnná ulita plže (Gastropoda). Svrchní jura. Ze starých nezpracovaných sběrů přeřazených z muzea ve Štramberku. Součástí sbírky od roku 2003.
23.

Pseudonautilus strambergensis

Štramberk

Loděnka. Schránka involutní, stlačená, hladká. Svrchní jura. Ze starých nezpracovaných sběrů přeřazených z muzea ve Štramberku. Součástí sbírky od roku 2003.
24.

Berriasella sp.

Štramberk

Amonit. Schránka se zřetelným hustým žebrováním. Svrchní jura. Původní fond bývalého muzea Novojicka.

25.

Eodromites grandis

Štramberk

Krunýř kraba. Krabi jsou nejcharakterističtější skupinou štramberských členovců. Ze starých nezpracovaných sběrů přeřazených z muzea ve Štramberku. Ve sbírce od roku 2003.
26.

Cidaris remesi

Štramberk

Radiálně souměrná schránka ježovky, svrchní jura.  Pojmenovaná po M. Remešovi, lékaři a významném moravském paleontologovi. Původní fond bývalého muzea Novojicka.
27.

Pygopyrina icaunensis

Štramberk

Nesouměrná ježovka s bilaterálně souměrnou schránkou. Svrchní jura. Původní fond bývalého muzea Novojicka.
28.

Lepidotes maximus

Štramberk

Izolované zuby rybovitých obratlovců jsou ve štramberském vápenci velmi vzácné. Svrchní jura. Původní sbírkový fond bývalého muzea Novojicka.
29.

Costidiscus recticostatus

Beskydy

Amonit, vůdčí druh pro svrchní barrem. Vyšší část hradišťských vrstev beskydské spodní křídy. Původní sbírkový fond bývalého muzea Novojicka.
30,

Actinastraea hexaphylloides

Příbor, Klokočov

Šestičetný korál, silicifikovaný. Svrchní křída. Klokočovské vrstvy, frýdecké souvrství podslezské jednotky. Daroval Lubomír Martinásek v roce 2005