V té době byla produkce kopřivnického podniku prezentována v Technickém muzeu TATRA. Vystaveny tam byly osobní i nákladní automobily, řada podvozků, motorů, letadlo a další unikátní technické exempláře. V posledních letech se ale hlavním výrobním artiklem staly vozy nákladní a bylo více než zřejmé, že není možné tuto část výroby s ohledem na omezený prostor stávajícího muzea dostatečně prezentovat.

V portfoliu nového Vědecko-technického muzea TATRA se měly objevit modely, prototypy, sériové výrobky či interaktivní modely strojů a mechanismů vytvořené z původních výkresů nebo poznámek konstruktérů. Pomocí filmů měly být přiblíženy vzrušující okamžiky z mnoha realizovaných firemních projektů (cestovatelské a závodní účasti, testy a zkoušky vozidel). Adrenalinové okamžiky pak měli návštěvníci prožívat na trenažérech.

Plán počítal například také s depozitářem, renovačními dílnami, čítárnou, studovnou, konferenčními místnostmi, sálem i archivem. Všechna tato zařízení měla sloužit k badatelské a studijní činnosti a pro setkávání odborné i laické veřejnosti při pořádání nejrůznějších vědecko-vzděláva-)) cích akcí. Na vytvoření realizačního scénáře spolupracoval tým odborníků nejrůznějších profesí, který sestavila TATRA a.s.

Pro výstavbu budoucí expozice byl vytipován objekt v areálu automobilky. Výrobní hala, původně slévárna, postavená mezi lety 1910–1911. Budova byla později využívána pro výrobu a expedici mechanických dílů. Název Stará slévárna však budově zůstal až do dnešních dnů.

Do plánů byl rovněž zahrnut objekt současné restaurace u jižní strany budovy, kde měla být umístěna recepce, prodejna a infocentrum. Na realizaci projektu Vědecko-technického muzea Tatra byla vyhlášena architektonická soutěž.

Na základě několika vypracovaných studií podala Tatra v roce 2010 žádost o dotaci na realizaci projektu z evropských strukturálních fondů. Tehdy však byla upřednostněna studie týkající se oblasti Dolních Vítkovic v Ostravě. Projekt muzea byl tedy ukončen, neboť získání dotace bylo hlavní podmínkou pro zahájení výstavby.

Přemístění muzea do nové haly se stalo znovu aktuální v roce 2015, kdy podepsala Tatra Trucks a.s. a Moravskoslezský kraj novou dohodu o vytvoření muzea.

Impulsem se stalo získání sbírky od pana Jiřího Hlacha, která čítala několik desítek vozidel značky Tatra. Některé z nich se dochovaly pouze v několika málo kusech na světě. Po vytvoření prvotního návrhu zahájil pověřený tým práce na tvorbě expozice. Počítalo se s přestěhováním celé sbírky osobních a nákladních automobilů z Technického muzea. Navíc měly být doplněny nově vytipované kusy z depozitáře. Pro expozici byly navrženy také interaktivní prvky, které odpovídaly nejnovějším trendům.

Tato varianta však neumožňovala maximální využití sbírky Jiřího Hlacha, což bylo podmínkou pro získání dotace. Nejen z tohoto důvodu bylo dodatečně rozhodnuto o rozdělení stávající sbírky na část prezentující osobní výrobu, která zůstane zachována ve stávajícím muzeu v centru města, a část druhou, která bude prezentovat sbírku automobilů nákladních. Toto rozhodnutí umožnilo představit i rozměrné exponáty, po desítky let umístěné v depozitáři. Během příprav nové budovy bylo několik vzácných exponátů opraveno nebo restaurováno.

Proměna bývalé slévárny začala 1. března 2019 a pokračovala nepřetržitě do prosince 2020. Došlo k od- stranění přístavby a byla provedena celková přestavba, která posunula objekt do 21. století. Realizace expozice vr- cholila převozem 77 exponátů, zahájeným 6. 4. 2021. Převe- zeny byly také desítky technologických prvků, motory a doplňující sbírkové předměty.