Hodnocení činnosti Muzea nákladních automobilů Tatra v Kopřivnici 2023

Muzeum nákladních automobilů Tatra Kopřivnice, pobočka Muzea Novojičínska, se nadále těší velkému zájmu návštěvníků (necelých 102 tisíc evidovaných návštěvníků v roce 2023), a to jak z řad laické a odborné veřejnosti, tak z řad organizátorů zajímavých akcí. V průběhu roku 2023 se uskutečnilo několik větších akcí pro širokou veřejnost, edukační programy pro školy i doprovodné kulturní a vzdělávací programy.

Hodnocení činnosti Muzea nákladních automobilů Tatra v Kopřivnici 2023

Výstavy

Muzeum nákladních automobilů Tatra disponuje zajímavými výstavními prostory v rámci expozice i v multifunkční místnosti. V roce 2023 proběhlo v muzeu celkově sedm různorodých výstav.

První nesla název „Muzeum očima studentů“, proběhla v jarních měsících roku 2023 a byla to výstava studentských prací Střední uměleckoprůmyslové školy sklářské Valašské Meziříčí. Se zmíněnou školou byla navázána dlouhodobá spolupráce. Ve školním roce 2022/2023 vznikaly ročníkové práce napříč všemi obory a ročníky školy na téma „Tatra“. Z prací studentů oborů „Design skla“, „Užitá malba“, „Průmyslový design“ i „Uměleckořemeslné zpracování skla“ vznikla působivá výstava.  

Na výsledných pracích byl znát specifický pohled každého studenta – studenti oboru „Užitá malba“ se inspirovali především vozidly, průmysloví designéři měli na exponáty originální pohled a nechali se inspirovat převážně detaily automobilů, tedy například klikami, sedačkami nebo vyvíjejícím se logem značky, studenti oboru „Design skla“ vytvářeli skleněné objekty jako jsou například světlomety. Výstava tak byla opravdu různorodá jak na materiály, tak na zpracovaná témata. Vzhledem k tomu, že studentské práce jsou opravdu povedené, muzeum se rozhodlo některé z nich zakoupit pro své potřeby.

Studenti oboru „Uměleckořemeslné zpracování skla“ navíc v průběhu celého roku zpracovávali ročníkové práce na téma „Svět techniky Tatra – upomínkový předmět“. Vznikly tak fusingové talíře či sklenice s motivy Tatra, které byly vystaveny v druhé polovině roku ve vitríně v expozici muzea. 

Spolupráce se Střední uměleckoprůmyslovou školou sklářskou pokračuje nadále, ve školním roce 2023/2024 probíhá projekt přípravy nástěnných maleb na přilehlou plochu garáží u muzea, kdy studenti užité malby budou při výzdobě prostor opět čerpat inspiraci z expozice muzea. Sklářské obory budou v rámci ročníkových prací vyrábět skleněné objekty inspirované detaily automobilů a v roce 2025 je naplánována souhrnná výstava studentských prací.

Od května do září 2023 proběhla v galerijních prostorech muzea další přehlídka studentských prací, tentokrát studentů ateliéru Grafického designu Fakulty multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně pod názvem „Fenomén Tatra“. Studenti pod vedením svých pedagogů vytvořili sérii více než třiceti plakátů inspirovaných značkou Tatra, a především stoletým výročím přelomového konstrukčního řešení, takzvané „tatrovácké koncepce“. Některé z vystavených prací byly interaktivní a pokud si návštěvník do svého telefonu či tabletu stáhnul aplikaci Artivive, mohl vidět i jejich skrytou audiovizuální tvář.

Úspěšná byla výstava místního kreslíře Petra Hrnčárka, který prezentoval více než padesát děl inspirovaných různými typy automobilů Tatra, ale také budovou našeho muzea a jeho exponáty. V září proběhla slavnostní vernisáž a až do konce roku měli možnost návštěvníci zhlédnout precizní kresby na téma „Tatrovky a muzeum tužkou“. Detailní kresby nákladních i osobních tatrovek byly návštěvníky výstavy často zaměňovány za fotografie a budily velký obdiv.

Výtvarný obor kopřivnické První soukromé základní umělecké školy MIS music pořádal v expozici muzea s mladšími i staršími dětmi workshopy, kdy se žáci nechali naší expozicí inspirovat a poté vznikly zajímavé výtvarné práce. Rozmanité a působivé dětské výtvarné práce byly později přístupné veřejnosti v multifunkční místnosti muzea.

Interaktivní putovní výstava Technického muzea v Brně „Technická herna na cestách“ zaměřená na fyzikální jevy byla k vidění v srpnu a září v multifunkční místnosti. Desítky exponátů, které zábavnou formou vysvětlují základní fyzikální zákonitosti ze světa fyziky, mohli zhlédnout jak běžní návštěvníci muzea, tak školní a zájmové skupiny na objednání. 

Od června do konce roku byla v expozici muzea k vidění výstava „Na dvou kolech“, mapující historii kopřivnické značky výrobce kol, firmy BIKE FUN International, a to u příležitosti 30. výročí jejího působení v Kopřivnici. Výstava byla zahájena vernisáží za účasti pozvaných hostů, závodních cyklistů i sportovních novinářů.

Venkovní výstava „Osobnosti Tatry“ se věnuje významným postavám kopřivnické automobilky. Hugo Fischer von Röslerstamm, Leopold Sviták i Hans Ledwinka stáli u zrodu Nesselsdorfer Wagenbau-Fabriks-Gesellschaft (Kopřivnické vozovky) a zásadním způsobem se podíleli na jejím rozvoji. Každý z venkovních panelů je věnován konkrétní osobnosti, jejímu původu, vzdělání, profesní kariéře a působení v Kopřivnici. Výstava bude průběžně doplňována o další osobnosti, na počátku roku například o Hanuše Ringhoffera. 

Mimořádné komentované prohlídky

V průběhu letních prázdnin je naše muzeum veřejnosti přístupné i v pondělí, kdy muzea bývají zpravidla zavřená. Zájemcům jsou nabízeny dvě varianty komentovaných prohlídek – odborná s kurátorem muzea, nebo edukačně zaměřená s edukátorkou, určená rodinám s dětmi nebo zájemcům z řad laické veřejnosti. Prohlídky probíhají v neopakovatelné atmosféře ostatním návštěvníkům uzavřeného muzea, naopak je možnost nahlédnout do zákulisí pondělního provozu (údržba expozice, péče o exponáty, příprava výstav a podobně). V průběhu komentovaných prohlídek bývají využívány interaktivní prvky a rozšířená realita, poté mají návštěvníci ještě možnost prohlédnout si expozici a případně zapůjčit tablet. 


Obdobný koncept komentovaných prohlídek probíhal také v období před Vánocemi. Předvánoční „Muzeum jinak…“ lákalo na večerní atmosféru uzavřené expozice, a kromě toho také na osobu konkrétního průvodce – tedy kurátora, edukátorku nebo vedoucího muzea. Každá prohlídka tak byla jedinečná a neopakovatelná. 

Spolupráce se školami

Muzeum nabízí osm stálých edukačních programů jak pro mateřské, základní a střední školy, tak pro různé zájmové skupiny, příměstské tábory, kluby seniorů a další. Proběhly již programy pro pěvecká sdružení, turistické oddíly nebo sportovní kluby. Programy jsou vždy na základě konkrétních požadavků přizpůsobeny okolnostem, věkové kategorii i zájmovému zaměření. V průběhu edukací bývají pravidelně používány interaktivní prvky i rozšířená realita, samozřejmostí jsou komentované prohlídky a programy v rámci expozice. Nabídka edukačních programů je zveřejněna na webových stránkách muzea, bývá pravidelně zasílána do škol, tištěná verze je k dispozici běžně na recepci a bývá distribuována do škol a při různých prezentačních akcích muzea.

Spolupráce byla navázána s místními uměleckými školami, kromě již zmíněných výtvarných oborů s obory hudebními, jejichž žáci se již několikrát postarali o hudební doprovod na vernisážích.

Ve spolupráci s organizací BESIP probíhají pravidelně každé dubnové pondělí speciální preventivní edukační programy pro žáky prvního stupně základních škol. V průběhu zábavně pojatého programu se děti dozví, jak se chovat v silničním provozu nejenom jako chodci, ale také jako cyklisté nebo koloběžkáři. Po vyplnění krátkého a zábavného testu je každé dítě odměněno praktickým dárkem, například reflexní nálepkou.

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava organizuje zajímavý projekt „Zlepši si techniku!“, zaměřený na metodické kurzy pro pedagogy, výchovné poradce i lektory zájmových kroužků. Kurzy nabízí unikátní propojení aktuálních informací z technických oborů a jejich praktickou aplikaci na vybraná výuková témata. Muzeum nabídlo a poskytlo prostory pro realizaci několika kurzů, kterých se zúčastnili pedagogičtí pracovníci z celého Moravskoslezského kraje. Témata kurzů jsou zajímavá a přínosná také pro muzejní pracovníky, především edukátory.

Doprovodné kulturní programy 

V průběhu roku proběhlo několik přednášek týkajících se automobilismu, historie podniku nebo historie města a okolních obcí. Posluchače zaujala přednáška „Vyrobeno v Tatře, ale tatrovka to není“ na téma fušky a nelegální výroba v podniku, navazující na stejnojmennou výstavu a publikaci Centra tradičních technologií v Příboře, úspěch měla přednáška kurátora muzea o vzniku našeho muzea „Jak vznikalo muzeum“, a to od projektu až po budování samotné expozice. Další z přednášek s názvem „Historie a současnost hasičských sborů“ se kromě obecného pohledu na téma zaměřila také na historii kopřivnického hasičského sboru a byly prezentovány i názorné ukázky hasičské techniky značky Tatra. Závěr roku uzavřela přednáška o událostech 17. listopadu 1939 a jejich dopadu na místní obyvatele.

V roce 2023 jsme začali přednášky natáčet a videa jsou postupně zveřejňována na webu a youtube kanálu muzea. 

Obyvatelé města stejně jako kdysi „žijí“ událostmi spojenými s podnikem Tatra. Zvláště úspěchy expedičních výprav či účastníků sportovních soutěží jsou bedlivě sledovány. Beseda „Dakar mobilem“ s účastníky vytrvalostního závodu Rallye Dakar a s několikanásobným vítězem náročného Africa Eco Race Tomášem Tomečkem měla velký pozitivní ohlas. 

Trénování paměti zdánlivě nesouvisí s automobilismem a historií. „Muzejní hrátky s pamětí“ konané pravidelně u příležitosti Národního týdne trénování paměti se zabývají zákonitostmi dobré paměti a základními mnemotechnikami. Zábavná cvičení a úkoly jsou zaměřeny na dopravní prostředky, automobilismus, vozidla značky Tatra a jejich historii.

Muzeum se pravidelně zapojuje do Festivalu muzejních nocí. Večerní zpřístupněná muzejní expozice je pro návštěvníky velmi atraktivní. K dispozici bývají v expozici kurátoři muzea, aby mohli zodpovídat zvídavé dotazy návštěvníků, pro děti i dospělé bývají připraveny pracovní listy, aby prohlídka muzea byla dobrodružnější a ještě zábavnější. Děti mohou stavět ze stavebnic Pony a Merkur nebo kreslit, k dispozici jsou jim originální omalovánky muzea. 


Divadelní přehlídka Kopřiva patří k nejstarším divadelním festivalům v České republice, byla založena již v roce 1987. Programová nabídka kopřivnické přehlídky je opravdu pestrá – netradiční divadla, činoherní, taneční, loutková i plenérová představení. Jedno ze zajímavých vystoupení proběhlo poprvé v dubnu 2023 i v prostorách našeho muzea, a to zábavné a naučné představení pro děti „Pohádka o budíku“ Teátru Pavla Šmída. Na osmdesát dětí i dospělých zaplnilo sál a užilo si zábavné sobotní dopoledne v muzeu. V roce 2024 se plánuje v prostoru muzeu večerní představení pro dospělé.


Budova muzea, bývalá slévárenská hala, svým působivým interiérem, industriálním prostředím i prostorem s výbornou akustikou nabízí zajímavý prostor pro pořádání hudebních vystoupení. Mezi exponáty zaznělo v rámci „Hudebních výletů“ Svatováclavského hudebního festivalu již dříve francouzské baroko, jeden z hudebních večerů loňského roku byl věnován autorské jazzové hudbě. Originální jazzová hudba zazní expozicí opět v září tohoto roku v rámci Svatováclavského hudebního festivalu, v říjnu a v listopadu poté v rámci „Hudebních výletů“ klasická hudba. 

V prosinci proběhla v prostoru expozice muzea mimořádná událost, a to křest nové knihy „Tatra – osobní automobily na plakátech a v prospektech, 1945–1999“, spojený s prodejem knihy a autogramiádou autora Martina Kupce. Křtu se kromě autora a široké veřejnosti zúčastnili představitelé Moravskoslezského kraje, Muzea Novojičínska a podniku Tatra Trucks a.s. 

Technotrasa, surová krása

Muzeum nákladních automobilů Tatra je zapojeno do projektu Moravskoslezského kraje „Technotrasa, surová krása“, který propojuje technické památky a místa připomínající technickou a řemeslnou vyspělost kraje. Jedná se o doly a štoly, mlýny, opevnění a muzea, ale také tradiční krajové produkty – sirupy, štramberské uši nebo tkaniny. Jednotlivá zastavení Technotrasy se pravidelně prezentují na Dni s Technotrasou v Dolní oblasti Vítkovic a pořádají vlastní akce pod názvem Fajne léto. Muzeum nákladních automobilů Tatra se pravidelně prezentuje na Dnu s Technotrasou i na akcích organizovaných jinými partnery Technotrasy. U příležitosti Dne otců v červnu probíhá naše Fajne léto, a to s podtitulem Hrátky s tátou a tatrou. Všechny účastníky čeká bohatý doprovodný program – pravidelně se prezentují různé charitativní či kulturní organizace města, o hudební doprovod se postará místní hudební skupina, zájemci se mohou svézt veteránem značky Tatra, probíhá statická ukázka profesionální hasičské techniky. Ale především rodiče či prarodiče se svými ratolestmi soutěží s plastovými tatrovkami v rozmanitých soutěžích, ať už se jedná o jízdu zručnosti nebo slalom mezi kužely. 

Dny rodin

Centrum psychologické pomoci, p. o. a Moravskoslezský kraj pod záštitou náměstka hejtmana Moravskoslezského kraje pro sociální oblast pravidelně pořádají „Dny rodin“, zaměřené na propagaci náhradní rodinné péče. V roce 2023 proběhly u Muzea nákladních automobilů již podruhé. Odpoledne plné aktivit pro rodiny s dětmi bývá pro zájemce zpestřeno prohlídkou expozice muzea.

Zájem médií 

Expozice muzea i akce v ní pořádané jsou vděčným objektem zájmu veřejnoprávních i komerčních médií, a to jak místních, tak celostátních nebo zahraničních. Pravidelně expozici navštěvují novináři z odborných motoristických i cestopisných časopisů, o dění a akcích v muzeu pravidelně informují rozhlasové a televizní stanice. 

Lucie Kazlepková - edukátorka MNAT