Jan Šustala – „Šustalovic černá ovce“

Dnes 10. února uběhne 170 let od narození Jana Šustaly (Johann Schustala), podnikatele a syna Ignáce Šustaly – zakladatele podniku Schustala & Comp. Osud Jana Šustaly je pozoruhodný v tom, že nepatřil v profesním ani osobním životě k těm úspěšným.

Matriční záznam narození Jana Šustaly

Každá podnikatelská rodina má ve své rodové historii někoho, komu se prostě ve sféře podnikání nevedlo. Ať začali jakkoliv úspěšně a s dostatečným kapitálem, nakonec skončili své podnikání bankrotem a život sebevraždou. Takový osud také potkal např. některé členy rodu Ringhofferů, následníky Šustalů v kopřivnické továrně. Šlo o Viléma Ringhoffera 1826–1885 a Bedřicha Ringhoffera 1884–1945. Příčin neúspěchů v podnikání může být mnoho, špatné rozhodnutí, náhoda, úspěšnější konkurence, nevhodně zvolená strategie podnikání a v neposlední řadě jakýsi duch neúspěchu, který se v okolí dané osoby vyskytuje a dělá všechny její činy neúspěšné, i když dotyčný člověk má vše, co pro podnikání potřebuje – kapitál, dravost a schopnosti.

Ale vraťme se k Janu Šustalovi, narodil se 10. února 1854 v Kopřivnici jako třetí z devíti dětí podnikatele a majitele továrny na výrobu kočárů a vozů Ignáce Šustaly. O jeho vzdělání příliš údajů nemáme, je však jisté, že v roce 1865 byl žákem čtvrté třídy Hlavní školy a nižší německé reálky v Novém Jičíně. Další vzdělání získal na Vídeňské obchodní akademii, kterou navštěvoval v letech 1871 až 1872.

Již o rok později, v roce 1873, ho otec zapojil do činnosti v rámci své firmy. Zde se následující rok podílel na založení hasičského sboru. V roce 1875 nastoupil vojenskou prezenční službu, po jejímž absolvování se společně s bratrem Adolfem stali v listopadu 1878 společníky ve firmě svého otce Schustala & Compag. Jan dostal na starost administrativu a korespondenci. Společně bratři vypracovali nové znění pracovního řádu podniku, ten byl zaměstnanci firmy přijat negativně, jak také jinak, ale v konečném důsledku přispěl k zefektivnění výroby.

Další osudy Jana Šustaly jsou již spojeny s Prahou, kde 4. října 1880 uzavřel sňatek s vdovou Julií Pessinovou, rozenou Fuchsovou. Stalo se tak v Kostele svatého Štěpána na Nové Městě. V zápisu matriky je Jan uváděn jako společník c. k. dvorní továrny na kočáry. Zápis o uzavření sňatku je zapsán česky, jen u jeho jména je v závorce uvedena německá verze jména Johann Schustala.  V manželství se postupně narodili dva chlapci, Oskar 1881–1883, který zemřel v Kopřivnici, pohřben byl však v Praze, a Karel (narozený v roce 1887), který se dožil dospělosti.

Jan Šustala s manželkou Julií zřejmě po smrti syna Oskara odešli do Prahy. Zde již na jaře roku 1883 koupil Janův tchán Karl Fuchs, majitel pohřební služby Entrepise des pompes funébres Carla Fuchse, od Franze Waldeka za 50 000 zl. továrnu v Bubnech. Ve stejném roce byla v Bubnech číslo 99 zřízena pobočka kopřivnické firmy Schustala & Comp., kde byly pod vedením Jana Šustaly kompletovány vozy dodané z mateřského závodu. Jan se na této adrese Praha 99/VII (Holešovice – Bubny) policejně přihlásil. Jeho práce v pobočce rodinné firmy však netrvala příliš dlouhou. Dle pražského živnostenského rejstříku 1886 získal Johann Schustala, sedlář, v lednu t. r. povolení živnosti Betrieb des Gewerbes der Haltung einer nicht numerierten Privatequipage (Provoz živnosti montováním neevidovaného soukromého vybavení). Adresa nově provozované živnosti je Praha 99/VII Bubny, na živnost však zřejmě neměl živnostenský list, protože šlo pravděpodobně o tzv. výrobu „po továrnicku“. Ve stejném roce odchází z otcovy firmy, kde jeho místo zaujímá bratr Josef Šustala.

Jak již bylo zmíněno, Jan nebyl v podnikání tak úspěšný jako jeho otec a bratři, na počátku srpna 1889 se bez výjimky vzdává svého živnostenského povolení. Během svého podnikání se dostal do vážných finančních potíží, které řešil podobně jako podnikatelé o sto let později, neplatí sociální a zdravotní pojištění svých zaměstnanců. V roce 1892 tak dluh vůči Okresní zaměstnanecké pojišťovně v Praze dosáhl hodnoty 600 zlatých. O tři roky později Nemocenská pokladna v Praze již eviduje jeho dluh ve výši 827 zl. a 37 kr. 

V roce 1895 také definitivně končí jeho manželství rozvodem s Julií Fuchsovou.  V první polovině devadesátých let 19. století odešel do Vídně, kde 10. června 1899 ve věku 45 let zemřel.

Zdroje
Národní archiv, fond Policejní ředitelství I.
Archiv hlavního města Prahy, Soupis pražského obyvatelstva 1830–1910 (1920).
Archiv hlavního města Prahy, fond Sbírka matrik.
Zemský archiv v Opavě, fond Sbírka komise pro zpracování dějin národního podniku Tatra.
Zemský archiv v Opavě, fond Sbírka matrik Severomoravského kraje.
Státní okresní archiv v Novém Jičíně, fond Hlavní škola a nižší reálka (německá), Nový Jičín.
https://www.historickekocary.cz/stavitele-kocaru/jan-sustala/
https://cz.linkedin.com/pulse/v-ka%C5%BEd%C3%A9m-z%C3%ADt%C5%99ku-si-neseme-svou-minulost-ii-johann-schustala-vojtek-gfdmf?trk=portfolio_article-card_title
 


Matriční záznam narození Jana Šustaly - druhý shora
(zdroj: Zemský archiv Opava)
Záznam o studiu v Novém Jičíně - čtvrtý zdola
(zdroj: Státní okresní archiv v Novém Jičíně, fond Hlavní škola a nižší reálka –německá, Nový Jičín)